23. Hukuk Dairesi 2015/7899 E. , 2016/5264 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/7899 E. , 2016/5264 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:55

23. Hukuk Dairesi 2015/7899 E. , 2016/5264 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Davacı tarafından açılan iflas davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde müdahil ...... vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkilinin borca batık olduğunu, ancak iyileştirme projelerinin bulunduğunu ileri sürerek iflasın 1 yıl süre ile ertelenmesini istemiştir.
Bir kısım müdahiller, davanın reddini istemişlerdir.
Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre; davacı şirketin borca batık olduğu, ancak davacının faal bir şirket olup üstlendiği işlerin olduğu, ....nin taşeronu olup hizmet ve imalat üretiminde bulunulduğu, hedeflerini gerçekleştirme yönünde çalışmalar yapıp personel sayısını arttırdığı ve tedbir sonrası 10 aylık süreçte bile iyileşme gösterdiği ve borca batıklık miktarını azalttığı, bir kısım müdahillerin davacı şirketten alacaklarını tahsil ettiklerini bildirerek müdahillik taleplerinden feragat ettikleri, iflasının ertelenmesi halinde davacı şirketin borca batıklık durumundan kurtularak hem borçlarını ödeyebileceği, hem de faaliyetlerine devam edebileceği yönünde olumlu kanaat bulunduğu gerekçesi ile talebin kabulü ileiflasın 1 yıl süre ile ertelenmesine karar verilmiştir.
Kararı, müdahil .... vekilleri temyiz etmiştir.
1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre müdahil ..... vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2) Dava, erteleme talebini içerir iflas davasıdır. Mahkemece, davacının borca batık olduğundan bahisle erteleme kararı verilmiş ise de, hüküm yeterli inceleme ve değerlendirmeye dayalı olarak verilmemiştir. Şöyle ki; hükme esas alınan bilirkişi raporlarında, kaydi değerlere göre davacı şirketin aktifinde gözüken ortaklarından olan alacağı, rayiç değer hesabı yapılırken ortakların ödeme güçleri bulunmadığından bahisle davacının aktifinden çıkarılarak borca batıklık hesabı yapılmıştır. Şayet ortaklardan olan alacak davacının aktifine dahil edilse davacı, raporlara göre borca batık olmayacaktır. Alınan raporlarda, davacının hesabından, davacı ortaklarına bir kısım havaleler yapıldığı ve bir kısım çeklerin verildiği belirtilmekle, davacının yaptığı bu işlemlerle borca batıklığa düşmesinde iyiniyetli olmadığı anlaşıldığından, ortakların borç ödemeden aciz halde oldukları, takip
yapılıp aciz belgesi alındığı hususları da ispat edilemediğinden, borca batıklığın bu çerçevede değerlendirmek suretiyle ve son durum itibari ile yeniden incelenme yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, müdahil...Şti. vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın müdahil..... yararına BOZULMASINA, peşin alınan peşin harcın istek halinde ....ye iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 05.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla