23. Hukuk Dairesi 2015/7837 E. , 2016/4964 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/7837 E. , 2016/4964 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:55

23. Hukuk Dairesi 2015/7837 E. , 2016/4964 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :...

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davalılar ..., ..., ... ve ... hakkında hüküm kurulmasına yer olmadığına, diğer davalılar ve dahili davalılar aleyhine açılan davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmasız, davalılar ...., ... ve ... vekillerince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde bir kısım davalılar vekili.... ile davalı ... vekili Av. ... gelmiş, davalılardan ... adına yurtdışına gönderilen tebligata cevap verilmediği ve bir kısım davalılar vekili .... duruşma talebinden vazgeçmesi üzerine incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -
Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince, inşaat tamamlandığı halde davacı yükleniciye isabet eden bağımsız bölümlerin tapu ferağının verilmediğini ileri sürerek, dava konusu bağımsız bölümlerin tapu kaydının iptali ile davacı adına tescilini talep ve dava etmiştir.
Davalılar.... ... ve ... vekili, davalı ...'nın dava konusu taşınmazı ölüme bağlı rücu şartı ile sözleşmeyi imzalayan eski eşi.... bağışladığını, .... imzaladığı sözleşmeden dolayı davalı ...'nın sorumlu olamayacağını, ...., boşanma nedeniyle .... mirasçısı olmadığını ve inşaatta halen eksik işler olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, bozma ilamı ve tüm dosya kapsamından, davacı yüklenicinin, yargılama sırasında inşaatı tamamlayarak yapı kullanma iznini aldığı, böylece sözleşmedeki edimlerini yerine getirdiği gerekçesiyle, davanın kabulüne, dava açılmasına davalılar sebep olmadığından yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmiştir.
Karar, davacı vekili ve davalılardan ..., ... ve ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

.../...
S.2

1) Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalılar vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2) Mahkemece verilen ilk karar, davalılardan .... ve ... vekili tarafından temyiz edilmiş, diğer davalılar ise kararı temyiz etmemiştir. Bu durumda, ilk hükmü temyiz etmeyen davalılar yönünden, davacı lehine usuli müktesep hak oluştuğunun kabulü zorunludur. O halde, yargılama giderleri ve vekalet ücretinden dava açılmasına sebep olmadıklarından bahisle, ilk kararı temyiz etmeyen davalıların da sorumlu tutulmaması hatalı olmuştur.
Açıklanan nedenlerle, mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalılar ... ... ve ... vekilinin tüm, davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının BOZULMASINA, aşağıda yazılı onama harcının davalılardan alınmasına, davacıdan alınan peşin harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla