Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/7594 E. , 2016/5433 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/7594 E. , 2016/5433 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 491982
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/7594 E. , 2016/5433 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı, davalılardan ... vekilinin duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili Av. ... ile davalılar vekili Av. ...'nın gelmesiyle duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçelerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, davalı arsa sahibi ... ile müvekkili ...’ın, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladıklarını, sözleşme gereğince 13 no'lu taşınmazın davacı yükleniciye verilmesinin kararlaştırıldığını, davalı ...’in bu taşınmazı diğer davalı ...'ye mal kaçırma amacı ile devrettiğini ileri sürerek tapunun iptali ile adına tescilini, mümkün olmadığı takdirde taşınmaz bedelinin müşterek ve müteselsilen davalılardan tahsilini dava ve talep etmiştir.
Davalı vekili, davacının yüklenici olmadığını, tüm malların ...'a ait olduğunu, kendisinin işci olduğunu, iyi niyetli olmadığını, savunarak davanın reddini, istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; davacı ... ile davalı ...’in imzaladıkları kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği 13 no'lu bağımsız bölümün davacı yükleniciye devredilecek taşınmazlardan olduğu, davalı ...'ın 13 no'lu bağımsız bölümü önce ...'ye tapudan satışını yaptığı, 1 gün sonra Ahmet’ten vekaletname alarak aynı taşınmazı 08.06.2012 tarihinde Ebubekir Taşdelen ve Hacı Taşdelen'e sattığı, kat karşılığı inşaat sözleşmesindeki sözleşme ilişkisini ihlal eden kişinin ... olması, yine bu taşınmazın satış bedelini alan kişinin de ... olması nedeni ile bu davalı yönünden açılan davanın kabulü ile 150.000,00 TL'nin 47.500,00 TL'sini dava tarihinden, 102.500,00 TL'sine ıslah tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsili ile davacı tarafa ödenmesine, davalı ...'nin taraflar arasındaki kat karşılığı inşaat sözleşmesinin tarafı olmadığı ve taşınmazın satışından kaynaklı bedeli aldığının ispatlanamadığı nedeni ile bu davalı yönünden açılan davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı davacı vekili ve davalı ... vekili temyiz etmiştir.
Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptali ve tescili, bunun mümkün görülmemesi halinde dairenin rayiç bedelinin davalılardan tahsili, istemine ilişkindir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalılardan ... vekilinin temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Davacı vekilinin temyiz itirazlarına gelince; dosya içeriğinden arsa sahibi ... ile davalı ... arasında dava konusu bağımsız bölümle ilgili olarak tapu intikali ve üçüncü kişilere satış konusunda muvazaa olduğu anlaşıldığından, BK'nın 61. maddesine göre “Birden çok kişi birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri veya aynı zarardan çeşitli sebeplerden dolayı sorumlu oldukları takdirde, haklarında müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümler uygulanır.” Hükmü gereğince haksız fiil niteliğindeki bu eylemden her iki davalının da sorumlu olduğu düşünülmeden, yanılgılı gerekçe ile .... hakındaki davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı ... vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı harcın temyiz eden davalı ...'dan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde davacıya iadesine, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davacı yararına takdir olunan 1.350,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları