23. Hukuk Dairesi 2015/7518 E. , 2016/5207 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/7518 E. , 2016/5207 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 22:59

23. Hukuk Dairesi 2015/7518 E. , 2016/5207 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
ASIL DAVADA DAVACI-KARŞI
DAVADA DAVALI : .....
ASIL DAVADA DAVALI-
KARŞI VE BİRLEŞEN DAVADA
BİRLEŞEN DAVADA

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 02.07.2015 gün ve 2015/1736 Esas, 2015/5155 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi asıl davada davacı ile birleşen davada davalı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı-karşı davalı vekili, davalı ve dava dışı arsa sahipleri ile davacı yüklenici arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre, inşaatın 2. kat betonu atıldığında bir adet bağımsız bölümün satış yetkisinin yükleniciye verileceğinin kararlaştırıldığını, binanın 2. kat betonunun 24.03.2011 tarihinde atıldığını, ancak davalının yükleniciye verilmesi gereken 10 no'lu bağımsız bölümdeki hissesini davacıya vermek istemediğini, diğer arsa sahipleri ... ve ...'in ise olur verdiğini ileri sürerek, tapu iptal ve tescil ile cezai şart olarak 5.000,00 TL'nin davalıdan tahsiline, 17.01.2013 tarihli ıslah dilekçesi ile cezai şart olarak toplam 100.000,00 TL’nin tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı-karşı davacı vekili, davacının teminat olarak tutulması gereken 10 no'lu bağımsız bölümün satış yetkisini talep hakkı bulunmadığını, 2 no'lu bağımsız bölümün satış yetkisinin verilmesi hususunun yükleniciye önerildiğini, bu nedenle davayı açmakta hukuki yararının olmadığını, arsa sahibi müvekkiline verilmesi gereken bağımsız bölümün küçük yapılması nedeniyle değer kaybı bulunduğunu, bağımsız bölümlere tahsis edilen depo alanlarının eşit olmadığını, 4 no'lu bağımsız bölümün müvekkiline verilmesi gerekirken kat irtifakı kurulurken davalı şirket ortağına hisse verildiğini ileri sürerek, değer farkı nedeniyle toplam 10.000,00 TL’nin tahsili ile ayrıca kat irtifakının 09.8.2010 tarihli sözleşmeye uygun olarak yeniden kurulmasına, tapuya verilen bağımsız bölüm listesinin düzeltilerek ana taşınmazın 1. kat 4 no'lu bağımsız bölümünün tamamının müvekkili adına tahsisini, arka bahçenin kullanım hakkının 3 numaralı bağımsız bölüme verilmesine ilişkin yönetim planının 43-Ek maddesinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Birleşen davada davacı vekili, sözleşme gereğince 4 no’lu bağımsız bölümün davacı ... adına tahsis edilmesi gerekirken, yüklenici tarafından tapu müdürlüğüne verilen paylaşım listesinde kendisine 4 no’lu dairenin 25/29 hissesinin tahsis edilip kalan 4/29 hissenin davalı ... adına tahsis edildiğini ileri sürerek, 4 no'lu bağımsız bölümündeki davalı adına olan 4/29 taşınmaz payının iptali ile davacı adına tescil edilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
../..
S.2.

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; taraflar arasındaki sözleşmede, inşaatın çevre düzenlemesi bitirilip oturum iskânı alındıktan sonra bir bağımsız bölümün satışının yükleniciye verileceğinin kararlaştırıldığı ancak sözleşmede hangi dairenin iskân teminatına bırakılacağının açıkça belirtilmediği, taraflar arasındaki ihtarnamelerden 10 no’lu dava konusu dairenin iskân teminatına bırakılan daire olduğunun anlaşıldığı, yargılama sırasında 24.7.2012 tarihinde yapı kullanma izin belgesinin alındığı, bu nedenle davacı-karşı davalı yüklenicinin 10 no'lu dairedeki davalı-karşı davacı ... hissesini istemeye hak kazandığı, ceza-i şart talebi şartlarının oluşmadığı, karşı davada davacıya verilecek bağımsız bölümün proje ve sözleşmeye uygun olduğundan değer farkına ilişkin talebin yerinde olmadığı, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 28. maddesine göre yönetim planının tüm kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olup, ana gayrimenkulün yönetim planında ortak yerlerden olan teras, bahçe, avlu gibi bölümlerin kullanımının bir veya birkaç bağımsız bölüme özgülenmesi mümkün olduğu, yönetim planının geçerli olduğu, 3 no'lu daireye verilen kullanım hakkının ayni hak niteliğinde olmadığından karşı davacının bu yöne yönelik itirazının yerinde olmadığı gerekçesiyle asıl davada tapu iptal ve tescil talebinin kabulüne, cezai şart talebinin reddine, karşı davanın kısmen- birleşen davanın kabulü ile davalı ... adına kayıtlı 4/29 payın iptali ile davacı ... adına kayıt ve tesciline, karşı davadaki diğer taleplerin reddine karar verilmiştir. Mahkemece verilen karar, Dairemizin ...sayılı ilamı ile bozulmuştur.
Bu kez, asıl davada davacı ile birleşen davada davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl davada davacı ile birleşen davada davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 6,40 TL harç ve takdiren 261,00'şer TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak ... gelir kaydedilmesine, 29.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla