23. Hukuk Dairesi 2015/7472 E. , 2016/5218 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/7472 E. , 2016/5218 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 23:00

23. Hukuk Dairesi 2015/7472 E. , 2016/5218 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı vekili avukat ... gelmiş olup, diğer taraftan gelen olmadığından onun yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, müvekkili ve diğer hissedarlar ile davalı kooperatif arasında ... 1 parsel sayılı taşınmazda 31.07.1995 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, müvekkilinin 197/1408 hissesini davalıya devretmesine rağmen davalının üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirmediğini ileri sürerek, müvekkilinin davalı kooperatife verdiği 197/1408 hissesinin müvekkiline iadesine, davalı adına olan tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tesciline, bu talebin mümkün olmaması halinde dava konusu... B blokta bulunan 2. Kattaki 5 no'lu daire ve yine A blokta dükkanlardan 3 m²'ye tekabül eden arsa payının tapusunun iptali ile müvekkil davacı adına tapuya tescilini ve 10.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak müvekkiline verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili; davacının sözleşme uyarınca taşınmazın %56'sının müvekkiline devrini sağlayamadıklarını, davacının sözleşme ile kendisine verilmesi kararlaştırılan taşınmaz hisselerini 1999 yılının başından itibaren kullanmaya başladığını veya kiraya verdiğini, davacı tarafından devredilen kısmın %14 civarında olduğunu, taşınmazın %56 hissesinin müvekkiline devri hususunda açılan davada bu hissenin tapusunun iptali ile kooperatif üyeleri adına tescili yönünde verilen kararın onandığını, bu davanın hükümsüz kalacağını, bu dosyanın bekletici mesele yapılmasını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacının eldeki davada dava konusu yaptığı taleplerinin mahkemenin 2013/406 esas sayılı dosyasında sonuca bağlandığı, dava konusu bağımsız bölüm ve dükkanın davacı adına tesciline dair karar verildiği, bu halde davacının işbu davada hukuki bir yararı bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Davacının terditli taleplerinden ilki Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi gereğince yüklenici kooperatife devrettiği arsa payının iadesi istemine ilişkin tapu iptal ve tescil olup, bu talep aynı zamanda sözleşmenin feshi talebini de içerdiğinden öncelikle sözleşmenin
.../...
S.2.


geçerli olduğunun anlaşılması halinde, TMK'nın 692. maddesi uyarınca davacının hissedar olduğu taşınmaz ile sözleşme kapsamında olan diğer taşınmaz hissedarlarının davaya dahil edilerek yargılamaya devam edilmek suretiyle bir hüküm verilmelidir.
Anılan hususlar dikkate alınmaksızın taraf teşkili sağlanmadan yargılamaya devam edilerek karar verilmesi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla