23. Hukuk Dairesi 2015/7398 E. , 2016/5318 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/7398 E. , 2016/5318 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 23:01

23. Hukuk Dairesi 2015/7398 E. , 2016/5318 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün taraf vekillerince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde asıl davada davacı-karşı davada davalı vekili Av.....gelmiş, diğer taraftan başka gelen olmadığından onun yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- KARAR -
Davacı-karşı davalı vekili, taraflar arasında 28.04.1998 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi akdedildiğini, sözleşmeye göre inşaatın bitim tarihinin 20.07.2001 olarak belirlendiğini, 20.07.2001 tarihinin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen sözleşmeye konu dairelerinin teslim edilmediğini ileri sürerek, dava konusu dairelerin tamamlanması için 15.000,00 TL'nin kira kaybı için fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla 6.480,00 TL'nin faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı-karşı davacı vekili, 2001 krizi nedeniyle işi bitirmekte acze düştüğünü ve ifanın imkansız hale geldiğini, sözleşmede cezai şartın kararlaştırılmadığını savunarak, davanın reddini istemiş, karşı davasında ise bu zamana kadar yaptığı inşaat bedelinin ödenmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalı tarafından yapılan inşaatın ruhsatsız olduğu ve 3194 sayılı Kanun'un 32. maddesi uyarınca mühürlendiği, Havran Belediye Meclisince alınan yıkım kararının iptali için açılan dava Balıkesir İdare Mahkemesi'nce reddedildiği, davalının üstlendiği edimi kendi kusuru ile süresi içinde ve gereği gibi yerine getiremediği gerekçesiyle, ıslah da nazara alınarak davacı-karşı davalının kira kaybı ve yıkım masraflarına ilişkin taleplerinin kısmen kabulüne ve davalı-karşı davacının inşaata yaptığı harcamalara ilişkin davasının reddine karar verilmiştir.
Karar, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
1-Asıl davada davacı vekili sözleşmenin feshini, eski hale getirme bedeli ve kira kaybını talep etmiştir. Davacı arsa sahibi sözleşmenin feshini talep ettiği takdirde, eski hale getirme bedelini isteyebilir ancak müspet zarar kapsamında olan kira kaybını istemesi mümkün değildir. Ayrıca davacının ıslah dilekçesinde sözleşmenin feshini talep ettiği halde mahkemece bu konuda bir hüküm kurulmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece yukarıdaki ilkenin aksine kira kaybına hükmedilmesi ve fesih konusunda bir karar verilmemesi doğru görülmemiş kararın bozulması gerekmiştir.
2-Karşı davaya yönelik temyiz itirazlarına gelince;
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, karşı davada davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, asıl davada davacı ve davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, asıl davada davacı ve davalı yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, karşı davada davacı vekilinin karşı davaya yönelik temyiz itirazlarının reddine, 1.350,00 TL duruşma vekalet ücretinin asıl davada davalı-karşı davada davacıdan alınarak asıl davada davacı-karşı davada davalıya verilmesine, asıl davada davacının yatırmış olduğu peşin harç ile asıl davada davalı-karşı davada davacı tarafından fazla yatırılan peşin harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla