23. Hukuk Dairesi 2015/7358 E. , 2016/5208 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/7358 E. , 2016/5208 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 23:01

23. Hukuk Dairesi 2015/7358 E. , 2016/5208 K.

"İçtihat Metni"
...

Taraflar arasındaki kayıt kabul davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -
Davacı vekili, taraflar arasındaki yakıtmatik sözleşmesi kapsamındaki ticari ilişki nedeniyle müflis şirketin satın aldığı akaryakıt karşılığında düzenlenen fatura bedellerini ödemediğini, bu alacakla ilgili icra takibinin yapıldığını, müflis şirketin takibe itiraz ederek takibin durduğunu, itirazın iptali davası açılması aşamasında borçlu şirket hakkında iflas kararının verildiğini, davalının itirazının yerinde olmadığını ve alacaklarının iflas masasına kaydının yapılmasını talep ve dava etmiştir.
Davalı ... idaresi, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; taraflar arasında aktedilen taşıtmatik sözleşmesine göre davalı tarafından taşıtına yerleştirilmiş olan taşıt kimlik ünitesinin, taşıtın satılması halinde söktürülüp davacıya teslim etmekle yükümlü olduğu, bunun yapılmaması halinde teslim edilmeyen ünite başına maliyeti olan KDV hariç 200,00-USD' nin davalıya fatura edileceği, davacının usulüne uygun tutulan ticari defter ve kayıtlarına göre iflas tarihi itibariyle davacının davalıdan 11.464,64 TL alacaklı bulunduğu, 2.898,97 TL' lik yakıt bedeli faturasının davalı şirket kayıtlarında da yer aldığı, sözleşmeye göre her ne kadar borcun ödenmemesi halinde fatura tutarına aylık %4 gecikme faizi uygulanacağı belirtilmiş ise de davacının kesmiş olduğu faturalara %3,5 oranında faiz talebinde bulunmuş olmakla bu oranla bağlı olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2) İİK'nın 195/1-2. maddesine göre “İflasın açıldığı güne kadar işlemiş faiz ile takip masrafları anaya zammolunur.” cümlesinden hareketle iflasın açılması ile ipotekle temin edilen alacaklar hariç, diğer alacaklar muaccel hale gelir ve iflasın açıldığı tarihe kadar işleyen faizler ve takip masrafları da asıl alacağa eklenerek (tahsil harcı bu hesaplama dışında bırakılarak) kapak hesabı yapılıp davacının alacağı belirlenerek bu bedel üzerinden kayıt kabul kararı verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.
../..
S.2.


SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla