23. Hukuk Dairesi 2015/7213 E. , 2016/5387 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/7213 E. , 2016/5387 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 23:04

23. Hukuk Dairesi 2015/7213 E. , 2016/5387 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 28.05.2015 gün ve 1694 Esas, 4008 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi asıl davada davacı-karşı davada davalı vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı-karşı davalı yüklenici ....vekili asıl davada, taraflar arasında düzenlenen .... 2. Noterliği'nin 13.02.2007 tarih ve ... yevmiye no'lu .... gereğince davalıya ait taşınmaz üzerine yapılan yapıların taraflar arasında 1/2 oranında hisseli olarak paylaşılmasının kararlaştırıldığını, yapıların yapılarak kat irtifakının kurulduğunu, ancak arsa sahibince ...sayılı taşınmazların 1/2 hissesinin davacı yüklenici şirkete ait olmasına rağmen davalının bu taşınmazların tapu kaydını yüklenici şirkete devretmediğini ileri sürerek, bu bağımsız bölümlerin 1/2 hisselerinin yüklenici şirket adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı-karşı davacı arsa sahibi .... vekili ise, davacı ile yapılan anlaşmaya göre yapılacak binaların satılarak bedellerinin aralarında 1/2 oranında paylaşılmasının kararlaştırıldığını, sözleşmenin 1. maddesine göre inşa edilen A blokun arsa sahibine, B blokun ise yükleniciye ait olduğunu, C blok 1 no'lu bağımsız bölümün ... ve C blok 2 no'lu bağımsız bölümün 61.000,00 GBP bedel ile davacı tarafından üçüncü kişilere satılarak tapuda devredildiğini, C blok 3 nolu bağımsız bölümün ise 56.000,00 GBP bedel ile haricen satılarak zilyetliğinin devredildiğini, davalının satışlardan 192.000,00 GBP tahsil ettiğini, bunun 96.000,00 GBP'sinin müvekkiline verilmesi gerekirken toplamı 49.500,00 GBP yapan kısmi ödemeler dışında ödeme yapılmadığını, müvekkilinin bakiye alacağının 18.062,50 GBP olduğunu, C blok 4 no'lu bağımsız bölümün ise satılmadığını ve 1/2 hissesinin davacıya ait olduğunu, karşı davanın takas olarak değerlendirilmesi karşılığında C blok 4 no'lu taşınmazın 1/2 tapusu ile C blok 3 no'lu taşınmazın tapusunu vermeye hazır olduklarını ileri sürerek, A blok üzerinde davalı lehine bulunan 05.10.2007 tarih ve ..... yevmiye nolu şerhin terkinine, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla toplam 20.100,00 GBP alacağın davalının tahsilat tarihindeki kur üzerinden ve 3.000,00 TL faizinin dava tarihinden itibaren işleyecek faizi ile davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, daha sonra ıslah ederek, kendisine ödenmeyen 1/2 satış hissesi bedeli olan ... karşılığı istenen 3.000,00 TL'nin 40.097,12 TL artırılarak toplam 43.097,12 TL olarak

23.06.2008 tarihinden ticari faiziyle tahsiline, ayrıca C blok 3 no'lu bağımsız bölüm açısından satılan üçüncü kişilere 21 aylık kullandırma bedeli olan 5.375,00 TL'nin ve 360,18 TL elektrik faturası ile 960,00 TL tamirat giderinin tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre; dava konusu Muğla ili, .... ilçesi 457 ada 3 parsel sayılı taşınmaza yönelik olarak; asıl davada, A blok'un 1/2'sinin tescili talebinin “B blok satış gösterilmiş olsa da gerçekte yükleniciye verilmiş olduğundan A blok'un da arsa sahibine ait olduğu, C blok 3 ve C blok 4 no'lu bağımsız bölümlerin 1/2'sinin yükleniciye ait olduğuna dair davalının kabul beyanları bulunduğu, karşı davada ise C blok 1 ve 2 no'lu bağımsız bölümlerin 1/2 paylarından kaynaklı arsa sahibine ödenmeyen satış bedellerine yönelik talep konusunda, bu bağımsız bölümlerin satış bedellerinin toplam 136.000,00 GBP olduğu, bunun arsa sahibine ait olması gereken 1/2'si 68.000,00 GBP olduğu, bu miktardan da arsa sahibinin aldığını bildirdiği 49.500,00 ... ve satış masrafları olan 2.510,00 TL ile 2.215,00 TL'nin mahsubu halinde arsa sahibi alacağının 17.456,50 GBP olup, karşılığının 42.366,00 TL olduğu ve bu miktarın arsa sahibine ödenmesi gerektiği, arsa sahibinin C blok 3 no'lu bağımsız bölümün aslında yüklenici tarafından satılan üçüncü kişilerce kullanıldığı gerekçesiyle 21 aylık 5.375,00 TL kullanım bedeli ve 360,18 TL elektrik faturası ile 960,00 TL tamirat gideri istenmiş ise de söz konusu taleplerin sebepsiz zenginleşmeye dayalı olarak istenebileceği gerekçeleriyle; davacı-karşı davalı yüklenicinin davasının kısmen kabul, kısmen reddi ile, dava konusu A Blok 1 no'lu bağımsız bölümün tapusunun iptaline yönelik talebinin reddine, C Blok 3 ve 4 no'lu bağımsız bölümlerin davalı adına kayıtlı tapularının 1/2 hissesinin iptali ile davacı-karşı davalı yüklenici adına tesciline, davalı-karşı davacı arsa sahibinin karşı davasının kısmen kabul kısmen reddi ile C Blok 1 ve 2 no'lu bağımsız bölümlerin satışına yönelik alacak talebinin kısmen kabulü ile 42.366,00 TL'nin karşı dava tarihi olan 25.12.2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davacı-karşı davalıdan alınarak davalı-karşı davacıya verilmesine, C Blok 3 no'lu bağımsız bölüme yönelik sebepsiz zenginleşmeye dayalı alacak talebinin reddine dair verilen kararın taraf vekillerince temyizi üzerine Dairemizin 28.05.2015 gün, 1694 esas ve 4008 karar sayılı ilamı ile bozulmuştur.
Bu kez, asıl davada davacı-karşı davada davalı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl davada davacı-karşı davada davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 03,20 TL harç ve takdiren 261,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 14.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla