23. Hukuk Dairesi 2015/6983 E. , 2016/4888 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/6983 E. , 2016/4888 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 23:07

23. Hukuk Dairesi 2015/6983 E. , 2016/4888 K.

"İçtihat Metni"
...

Taraflar arasındaki asıl ve karşı davaların yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve karşı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün asıl davada davalılar-karşı davada davacılar vekilince duruşmalı, asıl davada davacı-karşı davada davalı vekilince duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde bir kısım davalılar- karşı davacılar vekili Av. ... ve asıl ... ile davacı-karşı davalı vekili Av. ... gelmiş, bir kısım davalılara yapılan tebligatın bila ikmal iade edildiği görüldüğünden duruşmalı temyiz eden vekilince duruşma isteminden vazgeçmeleri nedeniyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- KARAR -
Davacı-karşı davalı vekili, taraflar arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığını, sözleşmenin yapılmasından sonra sözleşmeye konu taşınmazın, arsa sahiplerince ifraz edilerek 320 ada 1 ve 2 parsel olarak ikiye ayrıldığını, sözleşmede kararlaştırılmasına rağmen 2 parsel için arsa sahipleri tarafından hiçbir girişimde bulunulmayıp terklerin yapılmadığını bu nedenle müvekkilinin inşaatı durdurmak zorunda kaldığını, böyle olmasına rağmen arsa sahipleri tarafından sözleşme süresi sona ermeden sözleşmenin feshedildiğini, haksız fesih nedeniyle şimdilik 150.000,00 TL imalat bedeli ile 50.000,00 TL kâr kaybından oluşan alacağın reeskont faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, karşı davanın reddini savunmuştur.
Bir kısım davalılar- karşı davacılar vekili, sözleşmeye göre proje çizdirmek onaylatmak, inşaat ruhsatı almak gibi edimlerin yükleniciye ait olduğunu, savunarak asıl davanın reddini istemiş, karşı davada ise; sözleşmenin feshedildiğinin tespiti ile tapudaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi şerhlerinin kaldırılmasını ve yeni yükleniciyle imzalanacak sözleşme ile münfesih sözleşme arasında müvekkili arsa sahipleri aleyhine olması muhtemel farka ve ihale masraflarına karşılık şimdilik 20.000.00 TL'nin yükleniciden tahsiline veya imalat bedelinden mahsubuna, karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; arsa sahiplerinin sözleşmeyi haklı nedenle feshetmesi sebebiyle davacının kar kaybı talebinin yerinde olmadığı inşaat maliyetinin davalılardan tahsilinin gerektiği, sözleşme feshedildiğinden şerhin kaldırılması talebinin yerinde olduğu gerekçesiyle asıl ve birleşen davaların kısmen kabullerine karar verilmiştir.

.../..

S.2

Kararı, davacı-karşı davalı vekili ile bir kısım davalılar-karşı davacılar vekili asıl ve karşı dava yönünden ayrı ayrı temyiz etmişlerdir.
HMK'nın 184. maddesi tahkikatın bitimini, 186. maddesi ise tahkikattan sonra sözlü yargılama usulünü düzenlemiştir. Tahkikat hakimi tahkikatın bittiğini taraflara bildirdikten sonra sözlü yargılama ve hüküm için gün tayin etmek zorundadır. Tayin edilen bu günde HMK 186/2 uyarınca taraflara son sözleri sorulur. Somut olayda 08.04.2015 tarihli son celsede keşif ara kararından vazgeçilerek tarafların son diyecekleri dinlenmeden ve bu konuda süre verilmeden hüküm kurulması ve bu şekilde kanunun emredici hükmüne aykırı davranılması doğru görülmemiş kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
2-Bozma neden ve şekline göre; davacı-karşı davalı vekilinin yukarıdaki bent kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları ile davalılar-karşı davacılar vekilinin ise tüm temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmelerine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) no'lu bentte açıklanan nedenlerle davacı-karşı davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün davacı-karşı davalı yararına BOZULMASINA, (2) no'lu bentte açıklanan nedenlerle davacı-karşı davalı vekilinin (1) no'lu bent kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları ile davalılar-karşı davacılar vekilinin ise tüm temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmelerine yer olmadığına, peşin alınan harçların temyiz edenlere iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla