Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/6543 E. , 2016/4882 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/6543 E. , 2016/4882 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 491982
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/6543 E. , 2016/4882 K.

"İçtihat Metni"
...

Davacı vekili tarafından açılan iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde müdahiller ... vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkilinin borca batık olduğunu ancak iyileştirme projeleri kapsamında erteleme kararı verilmesi halinde düze çıkacaklarını ileri sürerek iflasının ertelenmesini istemiştir.
Bir kısım müdahiller, davacının iflasını istemişlerdir.
Mahkemece, alınan bilirkişi, kayyım raporları ve tüm dosya kapsamına göre; davacı şirketin borca batık durumda olduğu ancak sunulan iyileştirme projesi ile iyileşme ümidinin bulunduğu gerekçesi ile davanın kabulü ile iflasın 1 yıl süre ile ertelenmesine karar verilmiştir.
Kararı, müdahiller ......vekilleri temyiz etmiştir.
1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre müdahiller ... vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2) Dava, erteleme talebini içerir iflas davasıdır. Mahkemece, bilirkişi raporları dikkate alınarak hüküm verilmiş ise de, karara dayanak yapılan raporlar yeterli açıklıkta bulunmadıklarından hüküm kurmaya elverişli değillerdir. Bilirkişi raporlarında davacının iyileştirme projesinde belirtiği çalışmalar tek tek ve ayrıntılı olarak değerlendirilmemiş, stoktaki mallarının rayiç değerleri ile kaydi değerleri arasındaki büyük farkın sebebi yeterince açıklanamamıştır. Bu durumda, mahkemece, yeniden bilirkişi raporu alınıp, davacı şirketin borca batık olup olmadığı, TTK'nın 376. maddesindeki hususlar da nazara alınarak belirlenmeli, şirketin borca batık olması halinde iyileştirme projesi değerlendirilerek tedbirden yararlanan şirketin gelinen durum itibariyle son durumu göz önüne alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı yazılı şekilde hüküm kurulması yerinde olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

.../...

S.2

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, müdahiller ...vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, müdahiller ...Ş.vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın müdahiller yararına BOZULMASINA, peşin alınan harçların istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları