23. Hukuk Dairesi 2015/6422 E. , 2016/5431 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/6422 E. , 2016/5431 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 23:12

23. Hukuk Dairesi 2015/6422 E. , 2016/5431 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde asıl ve birleşen davada davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
-K A R A R-
Davacı kooperatif vekili, davalının asıl davada 4 üyeliği için birleşen davada 2 no'lu bağımsız bölüme ilişkin üyeliği için akçalı edimlerini yerine getirmediğinden bahisle aleyhine icra takibi yapıldığını, davalının haksız yere itiraz ederek takibi durdurduğunu iddia ederek, itirazların iptalı ile takiplerin devamını ve icra tazminatına karar verilmesini dava etmiştir.
Davalı vekili; asıl davada 4 üyeliği için aidat borcu bulunmadığını, birleşen dosyaya konu 2 no'lu bağımsız bölümü haricen satın aldığını, bu bağımsız bölüme ilişkin üyelik ilişkisi bulunmadığını, bu nedenle aidat borcu da olmadığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
Asıl ve birleşen davaların reddine ilişkin mahkeme kararının temyizi üzerine Dairemizce; incelemenin yeterli olmadığından bahisle bozulması üzerine mahkemece bozmaya uyularak yapılan ayrgılama sonucunda; asıl davanın 4 üyelik nedeniyle davalının aidat borcu bulunmaması, birleşen dosyada ise 2 no'lu bağımsız bölümün kooperatife ait olmadığı, haricen satın alındığı, üyelik ilişkisinin mevcut olmadığı gerekçesiyle, reddine karar verilmiştir.
Kararı, asıl ve birleşen davada davacı vekili temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, asıl davada davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2-Birleşen davaya yönelik temyiz itirazlarına gelince;
Birleşen dosya red kararının temyizi üzerine Dairemizce 2 no'lu dairenin üyeliği ile ilgili gerekli araştırmaların yeterince yapılmadığı, ... Tüketici Mahkemesince verilen kararın davacı açısından kesin hüküm niteliğinde olmadığı hususunun da gözönünde bulundurulması gerekçesiyle bozulmasına ve mahkemece bozmaya uyulmasına rağmen bozma doğrultusunda yeterli inceleme yapılmadan karar verilmiştir.Bu durumda mahkemece bozma ilamı doğrultusunda ayrıntılı inceleme yaptırılarak birleşen dosya konusu 2 no'lu bağımsız bölümün edinme sebebi ve üyelik kayıtları üzerinde yeterince durulup davalının bu bağımsız bölüm yönünden üye olup olmadığı kesin olarak saptandıktan sonra bir karar verilmesi gerekirken, Tüketici Mahkemesi kararı gerekçe yapılarak davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, asıl davada davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, birleşen davada davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle, hükmün birleşen davada davacı yararına BOZULMASINA, fazla yatırılan peşin harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla