23. Hukuk Dairesi 2015/6405 E. , 2016/5285 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/6405 E. , 2016/5285 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 23:12

23. Hukuk Dairesi 2015/6405 E. , 2016/5285 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -
Davacı vekili, davalının,... 3. İcra Müdürlüğü'nün 2012/4907 E. sayılı dosyasında müvekkiline 27.652,00 TL'lik icra emri gönderdiğini, takip dayanağı 4 adet senetle toplam 25.200,00 TL borç göründüğünü, takip dayanağı senetleri inceleyen müvekkilinin 5.460,00 TL bedelli olan 3 adet hayvanı ve 8.700,00 TL senet bedelli olan hayvan yemini kooperatiften almadığını, senetlerdeki imzaların ne şekilde atıldığını bilmediğini, konunun müfettişlere intikal ettirildiğinde, kendisinden imza sirküsü alıyoruz diye boş kağıtlara imza attırdıklarını, bunların üstünün sonradan doldurulmuş olabileceğini, 10.620,00 TL olan senedin ise 3 adet hayvan edindirme bedeli olarak gösterdiğini, kendisine kooperatif tarafından 3 adet hayvan verilmediğini, müvekkilinin gerçekte 10.000,00 TL nakit kredi ve bedeli 420,00 TL olan 1 ton küspe aldığını, gerçek borcunun 10.420,00 TL olduğunu, bunları alırken imzaladığı evrakların icra dosyasındaki evraklar olmadığını, bu borcunun 6.785,00 TL'sini 2010 yılında ödediğini, bu miktarın bile inkar edildiğini, tanıkları kooperatife götürdüğünde, .... Müdürü'nün hatırladım deyip bu miktarın 2012 yılında ödenmiş gibi gösterdiğini, bunun üzerine şikayetçi olduğunu, yapılan inceleme sonucun da borcun miktarının değişmediğini, borcun 3.635,00 TL'si dışındaki kısmını kabul etmediğini ileri sürerek, bakiye 3.635,00 TL borcunun kaldığının tespiti ile 24.017,00 TL yönünden borçlu olmadığını ve %20'den az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının davalarının dayanaksız olduğunu, takip dayanağı senetlerin ... sayılı.....Kooperatifleri Kanunu'nun 12. maddesine göre düzenlenmiş senetler olduğunu, 12. maddede bu senetlerin İİK'nın 38. maddesinde yazılı belgeler hükmünde olduğunun ve protestoya tabi tutulmayacağının belirtildiğini, davacıdan imza incelemesine esas olmak üzere örnek imza aldıklarını, davacıya verilen ürünlerin faturalarının düzenlendiğini ve davacının imzası ile ürünleri teslim aldığını, davacıya 15.000 kg Beşler Gıda'dan süper besi yemi verildiğini ve fatura edildiğini, davacının bu ürünü aldığını fatura üzerine el yazısı ile yazdığını ve imzaladığını, yine 10.620,00 TL bedelli 31.11.2010 tarihli 3762 numaralı senedin karşılığında 3 adet, 5.460,00 TL senet karşılığında 3 adet Holstein inek aldığını faturanın üzerine el yazısı ile yazıp imzaladığını, davanın haksız açıldığını savunarak, davanın reddi ile %20'den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre,... 3. İcra Müdürlüğü'nün 2012/4907 E. sayılı dosyasında davalı,,,,,Kooperatifi'nin 25.346,00 TL asıl alacak üzerinden borçlular ..., hakkında icra takibi başlatmış oldukları, davacı ... ve müşterek ve müteselsil kefil olan diğer borçluların 25.983,32 TL borçlu olduğunun tespit edildiği, her ne kadar davalı taraf icra inkar tazminatı da talep etmiş ise de, davacının kötü niyeti ispatlanmamış olduğu gerekçesiyle, davanın reddi ile icra inkar tazminatının reddine karar vermiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2- Dava, menfi tespit davasıdır.
Somut olayda, 09.05.2013 tarihli celsede davalı vekilinin, davacıdan 12.05.2010 tarihinde 6.785,10 TL nakit alındığı, bu hususta bir ihtilaf olmadığını belirttiği görülmüştür. Bu durumda mahkemece, taraflar arasında ihtilaf konusu olmayan 6.785,10 TL yönünden davacının borçlu olmadığının tespitine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla