23. Hukuk Dairesi 2015/6349 E. , 2016/5286 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/6349 E. , 2016/5286 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 23:14

23. Hukuk Dairesi 2015/6349 E. , 2016/5286 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, davalının müvekkilinin telefon hatları ile dava dışı... A.Ş adına kayıtlı data hatlarını kullanarak yurt dışında...ses trafiği taşıdığını ve müvekilinin tekel hakkını ihlal ettiğini ileri sürerek, uğranılan zararın tazminini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, 406 sayılı Yasanın müvekkili bakımından uygulanamayacağını, ses trafiği taşınmasında kullanılabilen araçların müvekkilinde bulunmadığını, bu konuda bir tespit yapılmadığını, telefon hatlarının abonelik sözleşmesi kapsamında kullanıldığını, internet servis sağlayıcı hizmetini ruhsat sahibi... iletişim A.Ş'den sağladığını, tespit sırasında sadece 4 telefon hattının yurt dışından arandığının tespit edildiğini, diğer hatlara ilişkin bir tespit bulunmadığını, ancak yapılan tespitin de yetersiz ve hatalı olduğunu, müvekkilinin hakkında açılan ceza davalarında beraat ettiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 18.030,98 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair karar, taraf vekillerinin temyizi üzerine, Yargıtay.... Hukuk Dairesi'nin 28.03.2013 tarih ve 2011/11251 E., 2012/5119 K. sayılı ilamıyla, bozma nedenine göre davacı vekilinin temyiz itirazlarını incelenmeksizin, davalının yasal olmayan yollardan ses taşıması nedeniyle hakkında İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada verilen beraat kararında, bu davanın davacısı olan müdahil ....vekilinin uğradığı iddia olunan zararın belirlenmediği ve belirlenmesinin de mümkün görülmediğine ilişkin beyanı da gerekçe gösterilerek beraat kararı verildiği, daha sonra bu davanın zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırıldığı, davacı vekilinin temyize cevap dilekçesinde görüşmelere ilişkin detay bilgilerin uluslararası santral kayıtlarında görülmesinin mümkün olmadığını ifade ettiği, nitekim kök rapora itiraz üzerine alınan ek bilirkişi raporunda da zararın miktarı konusunda kesin bir tespitin yer almadığı, özellikle raporun 8.sayfasında “… davacı ... A.Ş.'nin davalıdan talep edebileceği maddi tazminat miktarının da 18.030,98 TL’den ibaret olabileceği sonuç ve kanaatlerine ulaşmak mümkündür.” şeklindeki muğlak ifadeden de zararın miktarına ilişkin objektif bir belirleme yapılmadığı, zarar miktarının hesaplanması ve bir bedel belirlenmesi konusunda yeterli açıklığı içermeyen ve eksik olan bilirkişi raporu
hükme esas alınarak yazılı şekilde karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek bozulmuş, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, iddia, savunma, benimsenen ek bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, .... Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ceza davasında davacının zararının belirlenmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle verilen 05.07.2004 tarihli 2003/255 E. 2004/237 sayılı beraat kararının işbu hukuk davasında yapılacak zarar ve tazminat hesabı üzerinde de doğrudan etkili olduğu, davacının kendi beyanlarına göre varlığını iddia ettiği zararın somut verilerle ispatlanmasının mümkün olmadığı, bozmadan önce davacı alacağının en düşük ücretleri ihtiva eden 1. kademe tarifeye göre hesaplanmış olması bakımından bozma ilamı lehine verilen davalının daha yararına bir hesaplama yapmanında mümkün olmadığı, davacının zararını ispatlayamadığı, davacı alacağını somut veriler ile ispatlayamadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Mahkemece, bozma sonrasında alınan 28.01.2014 tarihli bilirkişi raporuna itibar edilmek suretiyle yazılı şekilde hüküm tesis edilmiş ise de, anılan bilirkişi raporu, hüküm tesisine elverişli değildir.
Bu durumda mahkemece, davacının, davalının yasa veya sözleşmeye aykırı fiil nedeniyle uğrayabileceği zararının yeni bir bilirkişi kurulu oluşturulup denetimine elverişli rapor alınarak belirlenmesi, zararının bu şekilde belirlenememesi halinde ise mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca belirlenerek hüküm kurulması gerekirken yukarıda belirtilen rapor doğrultusunda yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla