23. Hukuk Dairesi 2015/6325 E. , 2016/5290 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/6325 E. , 2016/5290 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 23:15

23. Hukuk Dairesi 2015/6325 E. , 2016/5290 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı ... tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkili ile davalılardan ... ve ... arasında ...7. Noterliği'nin 25.06.2009 tarih ve 20666 yevmiye numaralı işlemi ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığını, bu kişilere işlerin yürütülmesi için vekaletname verildiğini, bu davalılara yapılan sözleşmeye göre müvekkilinin .. Mah. 21093 Ada, 3 Parselde kayıtlı bulunan taşınmazındaki 151/2073 hissesini kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı olarak bedelsiz olarak devredilerek müvekkiline arsa payına karşılık olarak bir daire verileceğinin belirlendiği, sözleşmenin yapılmasından itibaren 5 yıllık sürenin geçmesine rağmen sözleşmede belirtilen edimlerin yerine getirilmediğini, inşaatla ilgili proje faaliyetin bulunmadığını, müvekkili tarafından verilen vekaletnamenin kötüye kullanılarak diğer davalılar ... ve ...'a hissenin tapudan satış şeklinde devredildiğini, bu davalılar tarafından müvekkili gibi birçok kişiye de aynı şekilde usulsüz ve yolsuz işlemler yapıldığını, davalar açıldığını ileri sürerek, müvekkili ile davalılar arasında akdedilen ...7. Noterliği'nin 25.06.2009 tarih ve ... yevmiye numaralı işlemi ile tanzim edilen kat karşılığı inşaat sözleşmesinin feshini,, müvekkilinin davalılara vermiş olduğu ...7. Noterliği'nin 05.02.2010 tarih ve 05124 yevmiye numaralı vekaletnamesinin iptali ile ...İli ....21093 Ada, 3 Parselde kayıtlı olan ve müvekkilinden ...'a geçen 151/4146 hisse ile ...'a geçen 151/4146 hissenin iptali ile toplam 151/2073 hissesinin müvekkili adına tapuya kayıt ve tescilini talep ve dava etmiştir.
Davalılar, davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, iddia, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacının kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile vekaletname verdiği, davalı ... ve ...'ın dava konusu arsada hiç bir edimi yerine getirmediği, davalılardan taşınmazı devralan kişilerinde iyiniyet iddiasında bulunmalarının mümkün bulunmadığı gerekçesiyle, davanın kabulü ile tapunun davacı hissesi oranında iptali ile davacı adına aynı oranda tapuya tesciline ve vekaletnamesinin iptaline karar verilmiştir.
Kararı, davalılardan ... temyiz etmiştir.
1- TMK'nın 692. maddesi gereğince, paylı taşınmaz malın özgülendiği amacın değiştirilmesi, korumanın veya olağan şekilde kullanmanın gerekli kıldığı ölçüyü aşan yapı
işlerine girişilmesi olağanüstü tasarruflardan sayıldığından, oybirliği ile aksi kararlaştırılmış olmadıkça, bütün paydaşların kabulüne bağlıdır. Öncelikle sözleşme konusu taşınmaz üzerine arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapılabilmesi ve yapılan sözleşmenin paydaşları ve yükleniciyi bağlayıcı olması için tüm paydaşlarca ya da yetkili temsilcilerince sözleşmenin imzalanmış olması veya yapılan sözleşmeye "onay" verilmesi zorunludur.
Dosya kapsamından, dava konusu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin birden çok parseli içerecek şekilde birkısım arsa sahipleri ile imzalandığı görülmüş ise de, davacıya ait taşınmaza paydaş olan diğer arsa malikleri ve inşaatın yapılacağı tüm taşınmazların paydaşlarıyla arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanıp imzalanmadığı anlaşılamamaktadır.
Bu durumda, mahkemece, öncelikle davalı yüklenicinin inşaatın yapılacağı taşınmazların diğer paydaşları ile sözleşme imzalayıp imzalamadığı, imzalamamışlarsa sözleşmeye onay verip vermediklerinin araştırılması, diğer paydaşlarla sözleşme yapılmamış ya da sözleşmeye onay vermemiş iseler, davacı ile davalılar arasındaki bu sözleşmenin geçersiz olduğunun kabulü ile, hüküm fıkrasında da sözleşmenin geçersizliğinin tespiti ile tapu iptali ve tescile karar verilmesi gerekirken, doğrudan tapu iptali ve tescile karar verilmesi doğru olmamıştır.
İnşaatın yapılacağı tüm taşınmazların diğer paydaşları ile sözleşme imzalanmış olduğunun ya da sözleşmeye onay verdiklerinin anlaşılması durumunda ise, sözleşmenin feshi ya da iptali davası da "olağanüstü tasarruf" niteliğinde olduğundan, mahkemece müşterek paydaşların tamamının birlikte dava açmasının zorunlu olduğu, diğer arsa maliklerinin davada zorunlu dava arkadaşı sıfatı bulunduğu dikkate alınarak, HMK'nın 59. ve 60. madde hükümleri de gözetilerek, davaya dahil edilmeleri için davacı yana önel verilerek yada diğer paydaşlarında dava açmış olmaları halinde davalar birleştirilerek, taraf teşkili sağlandıktan sonra iddia ve savunma üzerinde durulup toplanan deliller çerçevesinde bir değerlendirme yapılarak sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.
2-Bozma nedenine göre, davalılardan ...'ın temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) no'lu bentte açıklanan nedenlerle, hükmün re'sen BOZULMASINA, (2) no'lu bentte açıklanan nedenlerle davalılardan ...'ın temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla