Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/6244 E. , 2016/5137 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/6244 E. , 2016/5137 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/6244 E. , 2016/5137 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
DAVACILAR : 1-... 2-... 3-... 4-... Vek. Av. ...

Taraflar arasındaki itirazın iptali, iflas davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hüküm süresi içinde davacılar vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmiştir.
Temyize konu karar niteliği gereği duruşmaya tâbi olmadığından duruşma isteminin reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacılar vekili, müvekkillerinin bankada bulunan hesaplarından davalı banka şubesinde şef yardımcısı olarak çalışan kişi tarafından sahte imzalar ve hukuka aykırı işlemler yapılarak içlerinin boşaltıldığını; sözü geçen şahıs hakkında ceza davası açıldığını, 237.096,85 TL alacağın tahsili için .... 2000/17110 sayılı dosyasından giriştikleri iflas yolu ile takibin itiraza uğradığını ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, haksız itirazın iptaline, alacağın tahsiline, davalının % 40 oranında icra inkar tazminatı ile mahkumiyetine ve davalının iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı banka vekili, şube kayıtları üzerinde yapılan incelemede davacının ileri sürdüğü bir kısım hesaplara rastlanmadığını, bir kısım hesaplarda bulunan paranın davacılara nakdi ödeme suretiyle, diğer bir kısım hesapların ise karşılıklı işlemler suretiyle kapatıldığını, takip dosyasına yaptıkları itirazları da aynen tekrar ettiklerini, iflas takibinde %40 oranında icra inkar tazminatı istenemeyeceğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporları, uyulan bozma ilamı ve tüm dosya kapsamına göre, davacıların 23268 nolu hesabından usulsüz olarak çekilen paralar toplamının 107.755 YTL olduğu, bu hesaba banka eski çalışanı şef yardımcısı .... tarafından usulsüz olarak aktarılan paralar toplamı ise 137.250.YTL olmakla, davacılar hesabına usulsüz çekilen paralardan 29.494.YTL daha fazla para yatırılmış olduğunun tesbit edildiği, bu durumda davacıların hesaplarında yapılan usulsüzlük nedeniyle davalı bankadan takip tarihi itibariyle bir alacaklarının bulunmadığı gerekçesi ile ispat edilemeyen davanın reddine karar verilmiştir.
Karar, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

../...

S.2

2) Dava, itirazın kaldırılması ve iflas istemine ilişkindir. Mahkemece verilen ilk karar; dava dosyası ve ceza dava dosyasındaki raporlar arası çelişkiler giderilmeden hüküm kurulması, depo bedeline icra inkar tazminatının dahil edilmesi ve faiz oranının yanlış belirlenmesi sebepleri ile bozulmuş, mahkemece bozma kararına uyulmasına rağmen bozmanın gerekleri yerine getirilmeden karar verilmiştir. Mahkemece karara dayanak yapılan önceki raporlardaki bilirkişiler yeni tespitlere yer vermiş, önceki raporlarla yeni raporlar arasındaki farklılıkların gerekçeleri belirtilmemiş yeni çelişkiler oluşmuştur. Mahkemece de raporun bozmanın gereklerini yerine getirmediği belirtilmesine rağmen benzer nitelikteki ikinci rapor esas alınıp karar verilmiştir. Bu durumda mahkemece, önceki bozma ilamına uygun olarak, mahkeme dosyasındaki ve ceza dosyasındaki raporlar arasındaki farklılıklar, ortaya konulup, çelişkiler giderilerek, davacılar hesabına, davalı çalışanı tarafından yatırıldığı belirtilen paranın gerçekte var olup olmadığı, akıbetinin ne olduğu, davacılar tarafından sonradan çekilip çekilmediği hususlarında davacı tarafça sunulan özel rapor da dikkate alınıp bankacı bilirkişinin de bulunduğu yeni bir heyetten rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi yerinde olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harçların istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları