23. Hukuk Dairesi 2015/5808 E. , 2016/5231 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/5808 E. , 2016/5231 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 23:17

23. Hukuk Dairesi 2015/5808 E. , 2016/5231 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmasız, davalılardan .... A.Ş. vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalılardan ..... Vekili Av. ... ile davacı vekili Av.... gelmiş başka gelen olmadığından duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, müvekkili ile davalı yükleniciler arasında imzalanan 25.05.2006 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinde, işin 32 ay içerisinde teslim edileceğinin ve geç teslim halinde her ay için daire başına 300 USD kira bedeli ödeneceğinin kararlaştırıldığını, buna göre, teslimin en geç 25.01.2009 tarihinde gerçekleşmesi gerekirken halen gerçekleşmediğini, arsa üzerinde inşa edilecek 156 adet bağımsız bölümden 64 tanesinin müvekkiline ait olduğunu, 384.000 USD asıl alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takibine davalıların haksız olarak itiraz ettiklerini ileri sürerek, itirazın iptali ile %40 icra inkâr tazminatının davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı ..... vekili, davanın iş ortaklığına karşı açılması gerektiğini, sözleşmede hakem şartı bulunduğunu, davacı arsa sahibine düşen dairelerin süresinde teslim edildiğini, yapı denetim tutanağında işin tamamlandığının belirtildiğini, müvekkili yükleniciler tarafından yapılan fazla imalat nedeniyle geçen süre ile imar yönetmeliği değişiklikleri nedeniyle inşaat ruhsatının geç alınmasında kaynaklanan sürelerin ve kötü hava koşulları nedeniyle çalışılamayan sürelerin iş süresine ilave edilmesi gerektiğini, davacı arsa sahibinin tapu ferağı yükümlülüğünü zamanında yerine getirmediğini ve işin sözleşmeye göre teslimi gereken tarihten kısa bir süre sonra müvekkillerini vekaletten azlettiğini, bu nedenle resmi dairelerdeki işlemlerin yürütülemediğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Davalı..... Şti. davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, taraflar arasındaki sözleşme uyarınca işin en geç 25.01.2009 tarihinde teslim edilmesi gerektiği, her ne kadar yapı denetim tutanağında işin %100 tamamlandığı belirtilmiş ise de, dava konusu taşınmazda eksik ve ayıplı işler bulunduğu, henüz iskan izninin alınmadığı, sözleşeminin 6. maddesi uyarınca, işi kararlaştırılan sürede teslim etmeyen davalı yüklenicilerin, 25.01.2009 tarihinden itibaren 20 aylık kira bedeli olan 384.000 USD'yi davacı arsa sahibine ödemek zorunda oldukları gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile itirazın iptaline, takibin devamına, icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir
Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.
1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm, davalılar ... A.Ş. vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında

kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2) Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı gecikme tazminatı alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.
Taraflar arasındaki 25.05.2006 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin 6. maddesinde, yüklenici şirketlerin ruhsat süresi dahil 32 ay içerisinde inşaatı tamamlayıp bitereceği, bu süre içerisinde inşaat tamamlanmadığı takdirde gecikilen her ay için sözleşme ve eki paylaşım listesinde arsa sahibine aidiyetine karar verilen bütün bağımsız bölümler için aylık 300 USD kira bedeli ödeyeceği, yine sözleşmenin 9. maddesinde imalat seviyesine göre yüklenici şirketlere kademeli olarak tapu ferağı yapılacağı düzenlenmiştir.
Davacı arsa sahibi, sözleşmenin 6. maddesi hükmüne dayalı olarak kendisine isabet eden 64 adet bağımsız bölüm için kira bedeli alacağının tahsili amacıyla icra takibi başlatmıştır.
Mahkemece işin teslimi gereken tarihin 25.01.2009 tarihi olduğu belirlenerek, bu tarihten itibaren 20 aylık kira bedeline hükmedilmiş ise de, davalı yüklenici şirketlerin, fazladan bir takım imalatlar yaptığı ve imalatların yapılması için geçen sürenin iş süresine ilave edilmesi gerektiği ve davacı arsa sahibinin, gönderilen ihtarlara rağmen süresinde tapu ferağında bulunmadığı yönündeki savunmaları üzerinde yeterince durulmamıştır.
Gerçekten de, yüklenici tarafından fazladan yapılmış bir takım imalatlar var ise, bunların yapılması için geçen sürenin iş süresine ilave edilmesi gerekir. Ayrıca, sözleşmenin kademeli tapu ferağına ilişkin hükümleri uyarınca, imalat seviyesine göre hak ettiği tapular yükleniciye devredilinceye kadar, yüklenicinin inşaatı durdurma hakkı vardır. Bu durumda, tapu devri için gönderilen ihtarın tebliği tarihi ile tapu devri yapılana kadar geçen sürenin de iş süresine ilave edilmesi gerekir. Ancak bu halde, ihtarname tarihi itibariyle tapu ferağı için gerekli olan imalat seviyesine ulaşılıp ulaşılmadığının, diğer bir anlatımla yüklenicinin tapuya hak kazanıp kazanmadığının da saptanması zorunludur.
Somut olayda, davalı yüklenici şirketler tarafından fazladan yapıldığını ileri sürdükleri imalat bedellerinin tahsili ve tapu iptal ve tescil istemiyle açılan davalar İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2010/480 E. sayılı dosyasında birleştirilmiş olup, davaların halen derdest olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda, mahkemece, anılan davaların sonuçlanması bekletici mesele yapılarak, bu davaların sonucuna göre, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde iş süresine ilavesi gereken ek bir sürenin bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve oluşacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şeklide hüküm tesisi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm, davalılar ... vekillerinin diğer temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, adı geçen davalılar yararına BOZULMASINA, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davalılar ... A.Ş. yararına takdir olunan 1.100,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile adı geçen davalı şirketlere ödenmesine, şağıda yazılı onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.12.2016 tarihinde oybirliği ile karar verlidi.Cevapla