Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/3661 E. , 2016/5503 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/3661 E. , 2016/5503 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 491982
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/3661 E. , 2016/5503 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
-K A R A R-
Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında Bodrum 1. Noterliği'nin 13.03.2006 tarih ve 02009 yevmiye no'lu gayrimenkulün satış vadi ve kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi imzalandığını, müvekkilinin edimlerini yerine getirmesine rağmen davalının edimlerini yerine getirmediğini ileri sürerek, sözleşmeye göre davalıya ait bulunan bağımsız bölümlerden 12 adetinin müvekkili adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Birkısım müdahiller vekili, müvekkillerinin davacıya yaptığı ödemelerle inşaatın tamamlandığını, müvekkillerine hiçbir konutun teslim edilmediğini ileri sürerek, davacı yanında davaya katılmak istediklerini beyan etmişlerdir.
Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda; davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Kararı temyiz eden davacı vekili 09.09.2015 tarihli bir sulh protokolünü dosyaya sunmuştur. Sulh uyuşmazlığı kısmen veya tamamen sona erdiren bir taraf işlemi olup kesin hükmün sonuçlarını doğurur. Yargılamanın her aşamasında mümkündür. Bu itibarla mahkemece, sulh nazara alınarak bir karar verilmesi için, hükmün bozulması gerekmiştir.
2-Bozma nedenine göre, davacı vekilinin temyiz isteminin şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz isteminin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 29.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları