23. Hukuk Dairesi 2015/3613 E. , 2016/5202 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/3613 E. , 2016/5202 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 23:22

23. Hukuk Dairesi 2015/3613 E. , 2016/5202 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hüküm süresi içinde davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmiştir. 5219 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu HUMK'nun 438/I. maddesindeki parasal sınır, 5236 sayılı Kanunun 19’uncu maddesiyle HUMK’na eklenen Ek-Madde 4’te öngörülen yeniden değerleme oranı da dikkate alındığında 2015 yılı için 21.220,00 TL’dir.
Temyize konu kararda kabul edilen miktarın 8.400,00 TL olması nedeniyle, duruşma isteğinin miktar yönünden reddiyle incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -

Davacı vekili, davalının müvekkili kooperatif ortağı olduğunu, davalının kooperatife olan birikmiş borcunun ödenmemesi nedeniyle icra takibine geçtiklerini, itiraz üzerine takibin durdurulduğunu belirterek itirazın iptaline, takibin devamına, davalının %40'dan az olmamak üzere kötüniyet tazminatına mahkumiyetine karar verilmesini talep ve dava etmiştir
Davalı vekili davaya cevap vermemiş, ileriki savunmalarında davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; davalının kooperatif üyesi olduğu ve 8.400,00 TL aidat borcu bulunduğu, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunun'un 42/a mad gereğince kooperatife ait taşınmaz alım ve satımında tek ve en üst yetkili organ kooperatifin genel kurul olduğu, genel kurul kararı olmadan kooperatife ait bir meskenin satılması ya da iş karşılığı verilmesi mümkün olmadığı, açıklanan nedenlerle davanın kabulüne, davalının Konya 2. İcra Müdürlüğü dosyasına yaptığı itirazın asıl alacak toplamı 8.400,00 TL'ye yönelik olarak iptaline, takibin bu miktar üzerinden devamına, asıl alacağa takip tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine, işlemiş faiz kaleminin kaldırılmasına, %20 icra inkâr tazminatı 1.680,00 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar verilmiştir.
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
1-Dava, kooperatif aidat alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Davacı kooperatifin 18.04.2010 tarihli genel kurul kararı gereğince davalıdan aidat talebinde bulunduğu, davalının ise 30.06.2000 tarihli genel kuruluna kararına istinaden kooperatif inşaatının yapım işinin yüklenen dava dışı ...hisse satın alarak peşin ödemeli olan üyeden devraldığını, 30.07.2010 tarihinde ortaklıktan istifa ettiğini, alacaklarını alamadığını ve davacı kooperatife borcu bulunmadığını savunmuştur.
../..
S.2.


Davacı kooperatifin, 30.06.2000 tarihli genel kurulunda kooperatif inşaatının yapım işinin dava dışı Ali Yazar Ltd. Şti.'ye verilmesi, kooperatifin borcunu ödeyememesi halinde şirket tarafından istendiğinde yapım karşılığı şirkete B tipi üyelik verileceği, bu üyeliklerin şirket tarafından üçüncü kişilere devri halinde, yükümlülüklerin şirket tarafından yerine getirileceği, B tipi üyelerin kat farkı, elektrik, su, doğalgaz, sayaç ve katılım payları dışında herhangi bir ücret ödemeyecekleri kabul edilmiştir. 28.06.2002 tarihli genel kurulda da B tipi üyeliklerin şirkete verilmesinin uygun olduğu kabul edilmiştir.
Davalının ortaklığı, 30.04.2003 tarihinde 12.000,00 TL ödeyerek, B tipi üye olan ..... devralan ... 16.06.2006 da devralarak kazandığı, 30.07.2010 tarihinde ortaklıktan istifa ettiği dosya kapsamından anlaşılmıştır
Davalı 30.07.2010 tarihinde üyelikten istifa etmiş ise de kooperatif tarafından 02.06.2010 tarihinde icra takibi yapılmış olup, bir kooperatif ortağı, istifasının noter ihtarı ile kooperatife ulaştığı ya da ihracın kesinleştiği tarihe kadar aidat borçlarından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 16/son maddesi uyarınca sorumludur.
Dava dışı ....30.06.2000 tarihli genel kurul kararı ile yaptığı iş karşılığı hak ediş yerine kooperatif hissesi satma hakkı verildiği anlaşıldığına göre bu durumda yüklenici ... kooperatife ne kadar hisse karşılığı iş yaptığının tespit edilmesi ve sonuç itibariyle davalının devraldığı hisse karşılığı kooperatife iş yapıp yapmadığının belirlenmesi gerekir. Gerekirse uzman bilirkişilerden rapor alınarak ve kooperatif kayıtları da incelenerek yüklenici ... kaç hisse devrettiği ve bunun karşılığında ne kadar iş yaptığı, açık şekilde ortaya çıkarıldıktan sonra davalının talebini dayandırdığı genel kurul kararının iptal edilmediği de göz önünde bulundurularak davalının peşin ödemeli ortak olup olmadığı belirlenerek bir karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla