23. Hukuk Dairesi 2015/3594 E. , 2016/5383 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/3594 E. , 2016/5383 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 23:22

23. Hukuk Dairesi 2015/3594 E. , 2016/5383 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki muarazanın giderilmesi, sözleşmenin feshi, tapu iptali, tescil ve tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, yönelik olarak verilen hüküm süresi içinde davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de, dosya içerisinde tebligat için mürafaa pulu bulunmadığından duruşma isteminin red edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacılar vekili, müvekkilleri ile davalı arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince, müvekkillerinin davalı yükleniciye tapuda hisse devri yaptıklarını, davalının inşaatı tamamlamadığını, sözleşmenin ifasının imkansız hale geldiğini, inşaatın başka yüklenicilere tamamlatıldığını ileri sürerek, sözleşmenin feshi ile tapu kayıtlarının iptali ile davacılar adına tescilini, mümkün değilse, inşaatın eksik bırakılan kısmının tamamlatılma bedelinin tahsilini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamından, taraflar arasında daha önce görülen davada, fesih talebi hakkında red kararı verildiği ve Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleştiği, eksik imalat bedelinin davalı tarafından ödenmesi gerektiği gerekçesiyle, fesih ve tapu iptal ve tescil talebinin kesin hüküm nedeniyle reddine, alacak talebinin kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2) Taraflar arasında imzalanan düzenleme şeklindeki 01.06.1992 günlü arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince inşaata devam edildiği sırada, sözleşme konusu inşaatın yapıldığı taşınmaza ilişkin imar planı ve inşaat ruhsatı, idare mahkemesince iptal edilmiş ve karar 20.02.1998 tarihinde kesinleşmiştir. Bu sırada inşaat, belediyece durdurulmuş ve yeni imar çalışmaları başlatılmıştır. Eldeki davada, yargılama sırasında alınan bilirkişi raporları ve dosya kapsamından da bu imar çalışmalarının henüz kesinleşmediği anlaşılmaktadır. Sözleşmenin ifasını geçici olarak imkansız hale getiren bu durum, esasen, davacılar tarafından daha önce açılan .....Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2005/27 Esas ve 2006/188 Karar sayılı dosyasında görülen ve reddedilerek kesinleşen fesih davasında da tespit olunmuştur.
Bu durumda, sözleşmenin ifası geçici olarak imkansız olup, davalı yükleniciden inşaata devam etmesi beklenemeyeceğinden, davacı arsa sahipleri tarafından başka yükleniciye işin tamamlatılma yani eksik işler bedelinin de talep edilmesi mümkün olmayacaktır.
Açıklanan sebeplerle, kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla