23. Hukuk Dairesi 2015/3564 E. , 2016/5402 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

23. Hukuk Dairesi 2015/3564 E. , 2016/5402 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 11 Haz 2018 23:23

23. Hukuk Dairesi 2015/3564 E. , 2016/5402 K.

"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasında görülen sözleşmenin iptali davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 26.09.2014 gün ve 2014/4909 Esas, 2014/6012 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi asıl davada davalı-karşı davada davacı ...ve katılma yoluyla asıl davada davacı-karşı davada davalı ... vekillerince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -
Asıl davada davacı ... vekili, taraflar arasında 23.09.20105 tarihinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, davalı yüklenici şirketin mevcuz proje ve ruhsatlara uymadığını, yerleşim planını değiştirdiğini, sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmediğini ileri sürerek, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshini talep ve dava etmiştir.
Birleşen 2008/642 E. sayılı davada davacı ... vekili, davalı arsa sahibi ... ile dava dışı yüklenici .... Şti. arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince, davalı arsa sahibine kalan dairelerden birini gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile davalıdan satın aldığını, ancak halen tescilinin yapılmadığını ileri sürerek, dava konusu bağımsız bölümün tapusunun kaydının iptali ile müvekkili adına tescilini, mümkün değilse bedelinin tahsilini talep ve dava etmiştir.
Birleşen 2007/26 E. sayılı davada davacı vekili, müvekkili yüklenici şirketin taraflar arasındaki 23.09.2005 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan edimlerini yerine getirdiğini, ancak davalı arsa sahibini müvekkiline devri gereken arsa payını devretmediğini ileri sürerek, davalıya ait villa ve bağımsız bölümler dışında kalan yapılara ilişkin arsa paylarının taup kaydının iptali ile müvekkili adına tescilini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece Yargıtay .... Hukuk Dairesi'nin 21.10.2009 tarih ve 4132 E., 5539 K. sayılı bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, asıl davanın reddine; birleşen 2008/642 esas sayılı davanın, tüketici mahkemesinin görevine girdiği anlaşıldığından asıl davadan tefrikine; birleşen 2007/26 esas sayılı davanın açılmamış sayılmasına; davaya müdahele talebinde bulunanların talepleri incelenip, bu konunun Tüketici Mahkemesinin görev alanına girdiğinden bahisle görevsizlik kararı verilerek dilekçeleri reddedilmiş olduğundan, bu hususta yeniden karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmiştir.
Karar; asıl davada davacı-birleşen davalarda davalı ... vekili ile, müdahale talep eden ...,............... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dairemizin 26.09.2014 tarih ve 4909 E., 6012 K. sayılı ilamıyla, müdahale talep edenler ...,... ve ... vekillerinin temyiz isteminin süre yönünden reddine; asıl davanın sözleşmenin feshi, birleşen 2007/26 esas sayılı davanın ise yüklenici tarafından açılan tapu iptal ve tescil davası olduğu, bu davaların sonucunun temyiz eden üçüncü kişilerin haklarını etkileyeceği, bu durumda, müdahale taleplerinin kabul edilerek, yargılamaya devam olunup, karar verilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile müdahale taleplerinin reddinin usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek bozulmasına, bozma nedenine göre, asıl davada davacı-birleşen davada davalı ... vekilinin tüm, müdahele talebinde bulunan ..., ve ... vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
Asıl davada davalı ...ve katılma yoluyla davacı ... vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl davada taraf vekillerinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, asıl davada davacı-karşı davada davalıdan 03,20 TL harç ile asıl davada davalı-karşı davada davacıdan 08,40 TL harç ve takdiren 261,00'er TL para cezasının karar düzeltme isteyenlerden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 15.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla