Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8869 E. , 2017/1064 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8869 E. , 2017/1064 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529369
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8869 E. , 2017/1064 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat, tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın bir kısım davalılar hakkında açılan tapu iptali ve tecil davasının reddine, davalı adına açılan tazminat davasının kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı S.S. .... Konut Yapı Kooperatifi vekilince duruşmasız, davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili Av. ... ile davalı S.S. .... Konut Yapı Kooperatifi vekili Av. ..., davalı ... vekili Av. .... ile davalı ... .... vekili Av. ...'ın gelmiş, diğer davalı tarafından gelen olmadığından, onun yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -
Davacı vekili, ..... .... Kardeşler Konut Yapı Kooperatifi ile arsa sahibi ..... .... Konut Yapı Kooperatifi arasında Kat Karşılığı ve İnşaat Vaadi Sözleşmesi yapıldığını, yapılacak dairelerden 70 adedinin yükleniciye, 26 adedinin de mal sahibine ait olacağının bu sözleşme ile kararlaştırıldığını, yüklenici kooperatifin edimlerini yerine getirip inşaatları tamamlayarak mal sahibine dairelerini teslim ettiğini, sözleşmede kendisine düşen daireler için de noter çekilişi yaparak üyelerine teslim ettiğini, müvekkili ile diğer ortakların konutlarında oturmakta olduğunu, müvekkilinin üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmesine rağmen tapu devrinin bugüne kadar yapılmadığını, ortaklara düşen dairelerin 3. şahıslar olan davalılara devredildiğini, muvazaalı olduğunu ileri sürerek, Ankara ili Etimesgut ilçesi, .... mahallesi, 46132 ada 2 parselde bulunan C blok 21 nolu dairenin tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tescilini, bu mümkün olmazsa dairenin teslim tarihi itibariyle belirlenecek değerinin, bu tarihten itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte müvekkiline ödenmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı Tasfiye Halinde S.S. .... Kardeşler Konut Yapı Kooperatifi vekili, diğer davalı kooperatifin bu üyeler adına tapuda ferağ vermesi gerekirken, yöneticileri sahtecilik ve dolandırıcılık yolu ile güveni kötüye kullanarak, davacının dairesinin de içinde bulunduğu 28 adet daireyi diğer davalılara devrettiğini, müvekkili kooperatifin ve üyelerinin mağduriyetine sebep olduğunu savunarak, hakkında açılan davanın husumette hata nedeniyle reddini istemiştir.
Davalı Tasfiye Halinde S.S. .... Konut Yapı Kooperatifi vekili, yüklenicinin edimlerini yerine getirdiği hususlarının doğru olduğunu, anılan kooperatifin bildirdiği şahıs adına ferdileştirme yaptıklarını, bu şahısın kendi üyeleri olup olmadığını bilmediklerini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Davalı ... vekili, davanın reddini istemiştir.
Davalı ... .... vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, nizalı taşınmazın ilk defa davalı ...'a satıldığı, anılan taşınmazı daha sonra diğer davalı ... ....'a devrettiği, bu davalılar taşınmazı edinirken kredi kullandıkları, kötüniyetli olduklarının ispatlanamadığı, ..... .... Konut Yapı Kooperatifi nizalı taşınmazın maliki olduğu, ancak yöneticilerinin yaptığı hileli işlemlerle ücünçü kişilere geçirildiği, davacının tapu iptal ve tescil talebi üyesi olduğu ..... .... Kardeşler Konut Yapı Kooperatifi uhdesinde verilebilecek eşdeğerde başka bir konutun olmadığı, bu durumda davacının 175.000,00 TL tazminat isteyebileceği, dava değerinin 165.000,00 TL olduğu, başlatılan hazırlık tahkikatının üç yıldır devam ettiği, karar tarihi itibari ile halen dava açılmadığı, soruşturma neticesinin, kararı etkilemeyeceği gerekçesiyle, ..... .... Kardeşler Konut Yapı Kooperatifi, ... ve Mehmet Sertaç .... aleyhine açılan davanın reddine, ..... .... Konut Yapı Kooperatifi aleyhinde açılan tapu iptal ve tescil istemli davanın reddine, ..... .... Konut Yapı Kooperatifi aleyhine açılan tazminat istemli davanın kabulüne, 165.000,00 TL'nin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, hüküm altına alınan miktara 13.01.2014 tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili ve davalı ..... .... Konut Yapı Yapı Kooperatifi vekili temyiz etmiştir.
1-Davacı, davalı ..... .... Kardeşler Konut Yapı Kooperatifi üyesidir. ..... .... Kardeşler Konut Yapı Kooperatifi ile ..... .... Konut Yapı Kooperatifi arasında yapılan sözleşme uyarınca dava konusu taşınmazın ..... .... Kardeşler Konut Yapı Kooperatifi üyeleri adına tahsis edildiği, davacının edimlerini yerine getirerek, bu taşınmazın mülkiyetini istemeye hak kazandığı, 2008 yılından bu yana ikamet ettiği konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır.
Dava konusu olayda, ..... .... Kardeşler Konut Yapı Kooperatifine isabet eden bağımsız bölüm, ..... .... Konut Yapı Kooperatifi tarafından ferdileşme yolu ile ...’a sattığı, bu satım sonucunda kooperatife herhangi bir bedel intikal etmediği, son malik Mehmet Sertaç ....’ın ise 2008 yılından beri davacıya tahsisli ve içinde davacının oturduğu taşınmazı satın almasında iyiniyetli olmasının mümkün olmadığı, böyle olunca tapudaki kayda güven ilkesinden bahsedilemeyeceği, iyiniyetli sayılamayan bu şahsın kazanımına değer verilemeyeceği gözetilerek, davacının ilk talebi olan tapunun iptali ile davacının adına tesciline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle, 3. kişilerin iyiniyetli olduğundan bahisle davacının yararına 2. talebi olan tazminata hükmedilmesi doğru görülmeyip, bozmayı gerektirmiştir.
2-Bozma nedenine göre, davalı ..... .... Konut Yapı Kooperatifi vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı ..... .... Konut Yapı Kooperatifi vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harçların istek halinde temyiz edenlere iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 10.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları