Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8858 E. , 2017/1203 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8858 E. , 2017/1203 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8858 E. , 2017/1203 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı şirket vekili Av. ... gelmiş, taraflardan başka gelen olmadığından duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, müvekkil ile davalı şirket arasında 23.11.2007 tarihinde hizmet alım sözleşmesi imzalandığını, müvekkilinin üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirdiğini, ancak davalı kurum tarafından 2008 Ocak–2010 Ocak dönemleri arasında abone sayaç durum kod bildirimleri için ödenmesi gereken alacağın ödenmemesi üzerine takip başlattıklarını, davalı kurumun haksız itirazı ile takibin durduğunu belirterek takibin devamına ve %40'dan az olmamak üzere icra inkâr tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacı şirkete ait belirtilen tarihler arasında yapmış olduğu endeks okuma işi ile ilgili hakediş raporlarının ve ödeme belgelerinin mevcut olduğunu, davacıya hiç bir borcun bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davacının yönlendirilen tüm abonelere giderek kendi edimini yerine getirdiği, faturaların tahakkuk etmemesinin davacının kusurundan kaynaklanmadığı, tam tersine davalı idare tarafından 438.243 adet işleme fatura tahakkuk ettirilmediği, teknik şartnamede yer alan tahakkuka bağlanan fatura sayısı hükmüne dayanarak ödemeden kaçınamayacağı, davanın kısmen kabulü ile; davalı borçlu tarafından Adana 11. İcra Müdürlüğü'nün 2012/6942 E. sayılı takip dosyasına yapılan itirazın iptali ile, 122.708,04 TL asıl alacak 22.087,45 TL KDV olmak üzere toplam 144.795,49 TL üzerinden takibin devamına, fazlaya ilişkin taleplerinin reddine, asıl alacağa takip tarihinden itibaren değişen oranlarda avans faizi uygulanmasına karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava hizmet sözleşmesi uyarınca hakedilen bedelin ödenmemesi üzerine başlatılan icra takibine vaki itirazın istemi istemine ilişkindir.
Taraflar arasında 23.11.2007 tarihli ana hizmet sözleşmesi imzalandığı, taraflar arasındaki sözleşmenin 9. maddesinin 9.1. bendinde ihale dokümanının bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup idareyi ve yükleniciyi bağlayacağı, sözleşme hükümleri ile ihale dökümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki olduğu zaman ihale dokümanında yer alan hükümlerin esas alınacağının kararlaştırılmış olup; maddenin 9.2. bendinde ihale dökümanını oluşturan belgeler arasında Hizmet İşleri Genel Şartnamesi de yer almaktadır. Anılan şartnamenin 42. maddesinde geçici hak edişlere itirazın ne şekilde yapılacağı açıkça düzenlenmiş olup, belirtilen usule uygun olarak itiraz edilmediği takdirde geçici hak edişlerin hizmet veren açısından kabul edilmiş sayılacağı belirtilmiştir.
Somut uyuşmazlıkta ise, dosya kapsamında 29.04.2010 tarihli iş bitim kabul onay formunun yer aldığı, davacı hizmet verenin KİK Hizmet İşleri Genel Şartnamesi'nin 42. maddesinde gösterilen şekilde yaptığı herhangi bir itirazının bulunmadığı, şu halde hizmet verenin hak edişleri olduğu gibi kabul etmiş sayıldığı kabul edilerek, davanın reddi yerine, bu husus nazara alınmadan yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davalı yararına takdir olunan 1.480,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak, davalıya verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları