Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8849 E. , 2017/1013 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8849 E. , 2017/1013 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529376
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8849 E. , 2017/1013 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacılar vekili, müvekkilleri ile davalı ... Başkanlığı arasında davalı belediyenin... Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında her bir davacıya ayrı ayrı verileceği taahhüt edilen 120 m²'lik dairelerin kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin 2006 yılında yapıldığını, bu güne kadar inşaata başlanılmadığını, davacıların sözleşme gereği olan tapu devri ve ödeme edimlerini ifa ettiklerini ileri sürerek, davalının taahhüt ettiği dairelerin davacılara teslimi için davalıya mehil verilmesi, dosya kapsamından davalıya verilecek mehilin tesirsiz kalacağı anlaşılır ise mehil verilmeyerek davacının BK'nın 106/2. maddesindeki seçimlik haklarını kullanması için mehil tayinine lüzum olmadığının tespit edilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, proje sınır onayının iptali hususunda açılan davalar ile ilgili olarak Danıştay 6. Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararının itiraz neticesinde ... İdari Dava Daireleri kurulu tarafından kaldırıldığını, Belediye Encümeni'nin 30.09.2010 tarih ve 1363/3995 sayılı kararı ile 807.041.942,00 TL bedelle ihale edildiğini ve sözleşmeye bağlandığını savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, keşif tarihi itibariyle inşaatın henüz tamamlanmadığı, geniş bir inşaat alanında açık inşaat alanı şeklinde faaliyetlerin devam ettiği, konutların teslim tarihi 29.06.2014 olarak kabul edildiği ve karar tarihi itibariyle davalı belediyenin henüz edimini yerine getirmediği, TBK'nın 123. maddesi uyarınca davalı belediyenin temerrüde düştüğü ve borcun ifa edilmesi için uygun bir süre verilmesi gerektiği gerekçesiyle, inşaatın bitim tarihi olarak belirlenen 29.06.2014 tarihinden itibaren borcun ifa edilmesi için 1 yıl 6 ay süre verilmesine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları