Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8820 E. , 2017/1231 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8820 E. , 2017/1231 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8820 E. , 2017/1231 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı ... ile vekili Av. ... ve davacı ... ile vekili Av. ...'in gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, taraflar arasındaki 26.10.2010 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince bağımsız bölümler yapmayı üstlendiğini, davalıya ait ....Mahallesi.... ada .... ve....no'lu parseller üzerindeki inşaatı 15.03.2012 tarihine kadar iskâna hazır hale getirileceğini bu tarihten önce iskâna hazır hale getirildiğini, davalının sözleşme gereği kendisine verilmesi gereken.... ada .... parsel ....no'lu bağımsız bölümün tapusunu müvekkiline vermediğini ileri sürerek, .... ilçesi ....Mahallesi.... ada ....parsel .... no'lu bağımsız bölümün müvekkili adına tescilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının sözleşme gereği üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğini, inşaatın mimari proje ve teknik şartnameye aykırı olarak yapıldığının ihtaren bildirildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen kararın Dairemizce bozulması üzerine bozma ilamına uyularak, iddia, savunma, bilirkişi raporu, bozma ilamı ve tüm dosya kapsamında, dava açıldıktan sonra, bağımsız bölümün davalı tarafından davacıya devredildiği, fazla imalat bedelinin 20.982,00 TL eksik imalat bedelinin 2.878,00 TL olduğu, davacının süresi içerisinde inşaatı tamamlayıp genel iskânı aldığından kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince kendisine düşen davaya konu 2887 ada 11 parselde bulunan 10 no'lu bağımsız bölümü hak ettiği gerekçesiyle, davanın konusuz kaldığından bahisle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 1.480,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları