Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8712 E. , 2017/1256 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8712 E. , 2017/1256 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8712 E. , 2017/1256 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün asıl ve birleşen 2010/744 E. sayılı davada davalı-birleşen 2010/354 E. sayılı davada davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde asıl ve birleşen 2010/744 E. sayılı davada davalı-birleşen 2010/354 sayılı davada davacı şirket vekili avukat ... ile asıl ve birleşen 2010/744 E. sayılı davada davacı-birleşen 2010/354 sayılı davada davalı vekili avukat ...'in gelmiş olmalarıyla, duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -

Asıl davada davacı arsa sahibi vekili, taraflar arasında 21.11.2007 tarihinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, müvekkiline sonradan oluşan kat artışı nedeniyle verilmesi gereken dairelerin ve ortak alanların verilmediğini ayrıca, işin sözleşmede kararlaştırılan sürede ifa edilmemesi nedeniyle cezai şart alacakları bulunduğunu ileri sürerek, daire sayısından kaynaklı artış nedeniyle 31.200,00 TL; ortak alanlardaki artış nedeniyle 5.000,00 TL ve 3.500,00 TL cezai şart alacağı olmak üzere toplam 39.700,00 TL’nin; birleşen 2010/744 E. sayılı davada ise, aynı sözleşmeye dayalı olarak inşaattaki eksik ve ayıplı işlerin nama ifasını sağlamak üzere toplam 63.250,00 TL’nin davalı yükleniciden tahsilini talep ve dava etmiştir.
Birleşen 2011/354 E. sayılı davada davacı yüklenici şirket ve yüklenici şirketten bağımsız bölüm satın aldığı iddia edilen ...., ....ve.... vekilleri, yüklenicinin sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirdiğini ancak arsa sahibinin tapuları devretmediğini, öte yandan arsa sahibinin dairelerine bir takım ekstra imalatlar yapıldığını ileri sürerek, bağımsız bölümlerin tapu kaydının iptalini ve fazladan imalatlar için 10.000,00 TL’nin davalı arsa sahibinden tahsilini talep ve dava etmişlerdir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, birleşen 2011/354 E. sayılı davada yükleniciden bağımsız bölüm satın aldığını iddia eden davacılar yönünden davanın görevsizlik kararı ile tüketici mahkemesine gönderildiği, davacı yüklenici şirket yönünden fazla imalat bedeli alacağı istemi olarak devam eden davanın yüklenici vekilince takipsiz bırakıldığı ve süresinde yenilenmediği, asıl dava yönünden; inşaat süresinin komşu parselin tevhid edilmesi nedeniyle değiştiği, arsa sahibinin bu işleme onay verdiği, bu yeni süreye göre, dava tarihi itibariyle henüz teslim süresi dolmadığından cezai şart alacağı talebinin yerinde olmadığı, bina ortak alanları tüm kat maliklerinin kullanımında olduğundan, arsa sahiplerinin ortak alanlardaki artıştan kaynaklı alacak istemlerinin yerinde olmadığı, sözleşmeye konu parsele inşa edilecek bağımsız bölüm sayısı 28 iken, komşu parselin tevhidi ile bu sayının 34’e çıktığı, tevhid ile imar durumunun değiştiği, davacının arsası üzerine yapılacak bağımsız bölüm sayısının arttığı, zira tevhid edilen komşu parselde de benzer nitelikte bir artış olduğu, bu artışdan davacı arsa sahibinin de yararlanması ve bu kapsamda davacı arsa sahibine 0,24 adet bağımsız bölüm daha verilmesi gerektiği, bunun parasal karşılığının 36.000,00 TL olduğu, her ne kadar davacı bu talep yönünden 31.200,00 TL istemiş ise de bu artışın ortak alanlara da sirayet ettiği, davacının ortak alanlardaki artış yönünden de 5.000,00 TL talep ettiği gözetildiğinde, davacının daire sayısındaki artış ve ortak alanlardaki artış nedeniyle toplam 36.000,00 TL talep edebileceği, birleşen 2010/744 E. sayılı dava yönünden; eksik ve ayıplı işlerin giderilmesi için gerekli bedelin 42.500,00 TL olarak tespit edildiği gerekçesiyle, asıl davanın kısmen kabulü ile 36.000,00 TL’nin davalıdan tahsiline, cezai şart bedeli isteminin reddine; birleşen 2010/744 E. sayılı davanın kısmen kabulü ile 42.500,00 TL’nin davalıdan tahsiline; birleşen 2011/354 E. sayılı davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
Kararı, asıl ve birleşen 2010/744 E. sayılı davada davalı-birleşen 2010/354 E. sayılı davada davacı yüklenici şirket vekili temyiz etmiştir.
1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yüklenici şirket vekilinin, birleşen davalara ilişkin tüm, asıl davaya ilişkin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2) Asıl dava taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı alacak istemine ilişkindir.
Davacı arsa sahibi, imal edilen daire sayısındaki artış nedeniyle 31.200,00 TL talep etmiş olup, mahkemece, bu hususta HMK'nın 26/1. maddesi hükmüne aykırı olarak, talep aşılmak suretiyle 36.000,00 TL'ye hükmedilmesi doğru olmamıştır.
Öte yandan, gerekçeli karar başlığında, birleşen davaların esas numaraları, tarafları ve dava tarihleri ile gerekçeli kararın yazıldığı tarihin yazılmamış olması HMK'nın 297. maddesi hükmüne aykırı olmuştur.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, yüklenici şirket vekilinin birleşen davalara ilişkin tüm, asıl davaya ilişkin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan, asıl davaya ilişkin diğer temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, asıl davada davalı yararına BOZULMASINA, fazla yatırılan peşin harcın istek halinde iadesine, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan taraflar yararına takdir edilen 1.480,00 TL duruşma vekalet ücretinin karşılıklı alınarak birbirlerine verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları