Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8655 E. , 2017/1074 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8655 E. , 2017/1074 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8655 E. , 2017/1074 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki men-i müdahale davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı ... vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili Av.... gelmiş, diğer taraflardan gelen olmadığından onların yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, müvekkili kooperatifin üyelerinin konut ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulduğunu, bu doğrultuda konutların üyelere tahsis ve teslim edildiklerini ancak kooperatif üyesi olan davalı ...'nun kooperatif anasözleşmesinin 6. maddesine aykırı şekilde konutunu işyeri amaçlı olarak diğer davalıya kiraya verdiğinin saptandığını, 30.06.2002 tarihli olağan genel kurul toplantısında eski hale getirme açısından yönetim kuruluna yetki verildiğini, 02.03.2011 tarihli ihtarnameye rağmen davalılar tarafından gerekli düzeltmenin yapılmadığını, davalıya konut olarak tahsis edilen taşınmazın mülkiyetinin halen müvekkil kooperatife ait olduğunu ileri sürerek, yasal mevzuat ve anasözleşmeye aykırı olarak konut vasıflı taşınmazın işyerine dönüştürülerek kullanılması sonucu yaratılan haksız müdahelenin menine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı ... vekili, davalı kirac... Marka ve Yönetim Dan. Ltd. Şti.'nin fikri sinai haklar alanında hukuki danışmanlık veren bir işyeri olup ortaklarının da avukat olduğunu, davaya konu taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti kurulmadığından Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinin uygulanamayacağını, haksız fiil hükümlerine göre sorunun çözümünün gerektiğini, genel kurulda alınan karar ile karar tarihinden itibaren bir ay içinde eski hale getirilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine rağmen 11 yıldan beri bir çok işyeri olarak kullanılan konutun bulunduğunu, bu nedenle kooperatifçe aidatların iki kat olarak tahsil edildiğini, bu durumun kooperatif yönetiminin işyeri olarak kullanıma zımni muvafakatının bulunduğunun göstergesi olduğunu, kooperatif yönetiminin keyfi olarak seçtiği bir kaç üyeye karşı dava açmasının hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Davalı...Marka ve Yönetim Dan. Ltd. Şti. vekili, müvekkili ile diğer davalı arasında kira ilişkisinin bulunması sebebiyle husumet yöneltilemeyeceğini, yönetimin durumu bilmesine rağmen uzun süre ses çıkarmadığını, aidatların iki misli olarak ödendiğini, böylece zımni olarak işyeri şeklinde kullanılmasına muvafakat edildiğini, müvekkili şirketin hukuki danışmanlık hizmeti vermesi sebebiyle Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerince konut olarak tahsis edilen taşınmazlarda faaliyet göstermesinin mümkün olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, taşınmazın mülkiyetinin halen kooperatifte olup ferdileşme yapılmadığından ve kooperatifin yönetim kooperatifi haline geldiğinden davacı kooperatif ile üyesi arasındaki sözleşme ilişkisine dayanılarak bu davayı açma hakkının bulunduğu, kooperatifin uzun zamandır dava açmamasının ve iki katı aidat toplamasının zımni muvafakat olarak değerlendirilemeyeceği, çünkü kooperatifin 30.06.2002 tarihli genel kurulunda karar organının bu tür müdahalelerin giderilmesi gerektiği yönündeki kooperatif iradesini açıkça ortaya koyduğu, bu nedenle yönetim kurulunun zımni muvafakatından sözedilemeyeceği, yönetim kurulunun bazı üyeler hakkında dava açmamasının yönetim kurulunun genel kurul karşısında sorumluluğunu doğuracak iddialar olup sırf bu nedenle MK'nın 2. maddesi gerekçe gösterilerek dava açma hakkının kullanılamayacağı sonucuna varmanın hukuken mümkün olmadığı, davalı şirketin bir hukuık bürosu olmayıp TTK hükümlerine göre kurulmuş ve tacir olan limited şirket olduğu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 44. maddesi uyarınca avukatlık faaliyetlerinin sürdürülmesi için avukatlık ortağının kurulabileceği, bu nedenle davalı şirketin faaliyetinin avukatlık bürosu olarak değerlendirilmesinin hukuken mümkün olmadığı, tedbirli bir tacir gibi basit bir araştırmayla bu hususu öğrenmesi mümkün iken, işyeri olarak bu yeri kiralamasının kooperatife karşı haksız bir müdahale niteliğinde olduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı ... vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı ... vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı ... vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 1.480,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalı ...'ndan alınarak davacıya verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları