Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8587 E. , 2017/1148 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8587 E. , 2017/1148 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8587 E. , 2017/1148 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen kooperatif üyeliğinden ihraç kararının iptali davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 10.09.2015 gün ve 2014/8923 Esas, 2015/5747 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, 02.10.2000 tarihli üyelik sözleşmesine göre müvekkilinin davalı kooperatife hiçbir borcu olmamasına rağmen aidat borcunu ödemediğinden bahisle 03.11.2007 tarihli yönetim kurulu kararı ile üyelikten ihraç edildiğini ileri sürerek, ihraç kararının iptalini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, ihraç kararının hukuka uygun olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, yapılan yargılama sonunda, davalı kooperatifin gönderdiği ihtarnamede talep edilen borç miktarının 17.794,00 TL olduğu, oysa davacının borcunun ise 12.330,95 TL olduğu, aradaki 5.463,05 TL farkın büyük miktar olması nedeni ile gönderilen ihtarnamenin geçersiz olduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile davacının ihraç kararının iptaline dair verilen karar, davalı kooperatif vekilinin temyizi üzerine, Dairemizin 10.09.2015 tarih ve 2014/8923 E., 2015/5747 K. sayılı ilamıyla onanmıştır.
Davalı vekili, bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 17.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları