Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8582 E. , 2017/1133 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8582 E. , 2017/1133 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515845
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8582 E. , 2017/1133 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmasız, davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı vekili Av. Dinçer Dikmen ile davacı vekili Av. ...'ın gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkili ile arsa sahibi davalı arasında imzalanan 12.05.2011 tarihli ve adi yazılı şekilde düzenlenen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca müvekkiline verilmesi gereken 1. bodrum kat 4 numaralı ve 3. kat 18 numaralı bağımsız bölümlerin davalı tarafından müvekkiline devredilmediğini ileri sürerek, söz konusu bağımsız bölümlerin tapu kaydının iptali ile müvekkili adına tescilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, taraflar arasındaki sözleşmenin gerekli şekil şartına uyulmaması nedeniyle geçersiz olduğunu, geçerli kabul edilse dahi dava konusu 4 numaralı bağımsız bölümün müvekkilince satın alındığını, 18 numaralı bağımsız bölümün ise, müvekkiline isabet eden bağımsız bölümlerdeki eksik imâlatların bulunması nedeniyle haklı olarak davacıya devredilmediğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; dava konusu taşınmaz üzerinde davacı tarafından yapılan binada eksik imâlatlar bulunduğu, bu nedenle teslimden kaçınıldığı, davacı tarafça sözleşme uyarınca inşaatın %98’inin tamamlandığı, yapı kullanma izin belgesinin alındığı, eksik imâlat bedelinin 23.196,00 TL olduğu, davacı tarafça bu miktarın depo edildiği, davalı tarafça, 4 numaralı dairenin, davacıdan satın alındığı iddia edilmiş ise de; davacının şirket olduğu, şirketin yetkilisi olan ....hesabına yapılan ödemelerin daire alımına ilişkin olduğuna dair delil ve belge sunulmadığı, yapıldığı belirtilen bu ödemelerin davacı şirketten dairenin alımına ilişkin yapılan ödemeler olduğunun kabul edilemeyeceği gerekçesiyle, davanın kabulü ile 4 ve 18 numaralı dairelerinin tapu kayıtlarının iptali ile davacı adına tesciline, depo edilen bedelden 18.729,00 TL’nin tüm getirileriyle birlikte karar kesinleştiğinde davalıya ödenmesine karar verilmiştir.
Kararı, davacı ve davalı vekilleri ayrı ayrı temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, taraf vekillerinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2-Davalı vekilinin temyiz itirazları yönünden;
Davalı tarafça, sözleşme uyarınca yüklenici davacıya isabet eden 4 numaralı bağımsız bölümün inşaat aşamasında davacı taraftan satın alındığının, bedelin şirket yetkilisi ....in banka hesabına, abisi .... tarafından ödendiğinin savunulduğu, konuya ilişkin olarak cevap dilekçesinde yemin deliline dayanıldığı anlaşılmıştır. Davalı tarafça, cevap dilekçesinde konuya ilişkin yemin deliline dayanılmış olmasına rağmen, mahkemece, davalıya yemin teklif etme hakkı hatırlatılmadan, şirketin yetkilisi olan Sedat Ören hesabına yapılan ödemelerin 4 numaralı bağımsız bölümün satın alınmasına ilişkin olduğuna dair delil ve belge sunulmadığı kabul edilerek karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Öte yandan, davalı tarafça, arsa sahibi olarak kendisine isabet eden 1. bodrum kattaki dükkânda elektrik tesisatının döşenmemiş olduğunun savunulduğu, bilirkişi ek raporunda ise bu konuda teknik uzmanın keşif sırasında heyette bulunmadığı, bu nedenle konuya ilişkin inceleme ve değerlendirme yapılamadığının bildirilmesine rağmen, mahkemece, davalı tarafın bu yöndeki itirazı nazara alınarak, gerektiğinde konuya ilişkin ek rapor alınıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, söz konusu itiraz incelenmeden, yazılı şekilde karar verilmesi de doğru görülmemiştir.
3-Davacı vekilinin temyiz itirazlarına gelince;
Arsa sahibi kendisine düşen bağımsız bölümlerdeki eksik imâlat bedeli ile ortak alanlardaki eksik imalât bedelinin, sözleşmede kabul edilen oran nazara alınarak, bu orana göre kendi hissesine düşen eksik imalât bedelini talep edebilir.
Bu durumda mahkemece, ortak alanlardaki eksik imlât bedeline hükmedilirken bu ilke doğrultusunda hesaplama yaptırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, bu durum gözardı edilerek, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, taraf vekillerinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün taraflar yararına BOZULMASINA, 1.480,00 TL duruşma vekalet ücretinin taraflardan alınarak birbirlerine verilmesine, peşin alınan harçların istek halinde temyiz edenlere iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları