Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8572 E. , 2017/1112 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8572 E. , 2017/1112 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515704
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8572 E. , 2017/1112 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün asıl davada davacı-birleşen davada davalı vekilince duruşmasız, asıl davada davalılar-birleşen davada davacılar vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde asıl davada davalılar-birleşen davada davacılar vekili Av. ... ile asıl davada davacı-birleşen davada davalı şirket vekili Av. ...'ın gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -

Asıl davada davacı yüklenici vekili, müvekkili ile davalı arsa sahipleri arasında düzenlenen 11.08.2004 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca arsa sahiplerine ait bağımsız bölümlerin sözleşmede öngörülen tarihten önce fiilen teslim edilerek 02.02.2007 tarihinde de yapı kullanım izin belgesi alınmasına rağmen müvekkiline ait olan 10 numaralı bağımsız bölümün verilmediğini, davalıların isteği ile sözleşme dışı fazla imalat yaptığını, arsa sahiplerine elden ödeme yaptığını, hak edilen bağımsız bölümün zamanında verilmemesi nedeniyle dükkanını yarı bedelle sattığını, bu nedenle zarara uğradığını ileri sürerek, 10 numaralı bağımsız bölümün tapusunun iptali ile müvekkili adına tesciline, fazla imalat nedeniyle şimdilik 5.000,00 TL, arsa sahiplerine elden yapılan ödemeler, arsa sahipleri adına ödenen vergi için 5.000,00 TL, geç teslim nedeniyle uğranılan zarar karşılığı 5.000,00 TL ve geç teslim nedeniyle ucuza satmak zorunda kaldığı işyeri için 5.000,00 TL olmak üzere şimdilik 50.000,00 TL'nin davalılardan faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, birleşen davanın reddini istemiştir.
Birleşen davada davacı arsa sahipleri vekili, müvekkillerine ait dairelerin sözleşme ve projesine uygun imal edilmediğini, yapı kullanım izin belgesi alınmasına rağmen eksik ve kusurlu imalat bulunması nedeniyle son dairenin elde tutulduğunu, sözleşme uyarınca dairelerin süresinde teslim edilmediğini ileri sürerek, 10.800,00 TL gecikme tazminatı, yüklenici adına ödenen vergi nedeniyle 500,00 TL, dairelerdeki eksiklik nedeniyle 47.658,00 TL ile ortak alanlardaki eksiklik nedeniyle 40.000,00 TL olmak üzere toplam 98.985,00 TL'nin tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, ıslahla istem kalemleri düzeltilerek aynı miktarın tahsili istenmiştir.
Mahkemenin 17.09.2013 tarih ve 2007/134 E., 2013/514 K, sayılı ilamı ile asıl ve birleşen davaların kısmen kabulüne dair kararı asıl ve birleşen davalardaki taraf vekillerinin temyiz etmesi üzerine Dairemizin 01.04.2014 tarih ve 2013/9208 E., 2014/2468 K. sayılı ilamı ile bozulmuştur. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucu asıl davanın kısmen kabulü ile yapı kullanım izin belgesinin alınması nedeniyle 10 no'lu bağımsız bölümün davacı adına tapuya kayıt ve tesciline, yüklenicinin fazla imalat nedeniyle 1.800,00 TL alacaklı olduğu, fazlaya ilişkin talebin reddine, birleşen davada davacıların 41.869,96 TL eksik ve ayıplı işler bedeli alacağı bulunduğu (13.844,96 TL'si eksik iş olarak depo edilen) ve 715,00 TL tespit masrafı alacağı olmak üzere toplam 42.619,96 TL'nin dava tarihinden itibaren yasal faiz ile davalıdan tahsiline, davacıların fazlaya ilişkin taleplerinin reddine karar verilmiştir.
Kararı, asıl ve birleşen davalardaki taraf vekilleri temyiz etmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, taraf vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2- Asıl dava bakımından asıl davada davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Dava arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca yapılan bağımsız bölümün tapu iptali ve tescil talebine ilişkin olup sözleşme uyarınca edimini ifa etmeyen tarafın karşı taraftan edimini talep etmesi mümkün değildir. Somut olayda tescil talep edilen bağımsız bölümün son bağımsız bölüm yani teminat dairesi olduğu, bu bağımsız bölümün yüklenici adına tescil edilebilmesi için yüklenicinin tüm edimlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Birleşen dosya arsa sahiplerinin talepleri değerlendirilip gerek ortak alanlar gerekse arsa sahibine ait bağımsız bölümlerde eksik ve ayıplı işler bulunduğu tespit edilmiş ve bunların bedelleri belirlenmiştir. Mahkemece belirlenen bu bedellerin arsa sahiplerine ödenmeden tescile karar verilmesi bu nedenle yerinde değildir. Bu durumda mahkemece birleşen dosyada bilirkişilerce belirlenen tüm eksik ve ayıplı imalatların arsa sahiplerine ödenmesi koşulu ile tescil hükmü kurulabileceği gibi bu bedellerin tamamı mahkeme veznesine depo edildikten sonra tescil hükmü kurulması yani birlikte ifa kuralının gözetilmesi gerekir. Bu hususlar göz ardı edilerek arsa sahipleri tatmin edilmeden teminat dairesinin tapusunun iptali ile yüklenici adına tesciline karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Birleşen dava bakımından taraf vekillerinin temyizine gelince; HMK'nın 297/2 maddesi gereğince hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir. Arsa sahipleri tarafından ortak alanla ilgili eksik ve ayıplı imalat bedeli talep edildiği halde bu konuda lehe veya aleyhe bir karar verilmemesi doğru olmamıştır.
3- Bozma sebebine göre, birleşen dosya yönünden taraf vekillerinin temyiz itirazları şimdilik incelenmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, taraf vekillerinin diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, asıl davada davacı vekilinin tüm itirazlarının reddine, asıl davada davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, asıl davada davalılar yararına BOZULMASINA, (3) numaralı bentte açıklanan nedenle, birleşen dosya yönünden taraf vekillerinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, vekilleri Yargıtay duruşmasında hazır bulunan taraflar yararına takdir olunan 1.480,00 TL duruşma vekalet ücretinin yek diğerinden alınarak birbirlerine verilmesine, aşağıda yazılı harcın temyiz eden asıl davada davacıdan alınmasına, aslı davada davalılar-birleşen davada davacılardan peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları