Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8567 E. , 2017/1160 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8567 E. , 2017/1160 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8567 E. , 2017/1160 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı ve müdahil... Hır. Market Civ. Paz. Tic. Ltd. Şti. vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, müvekkili şirketin 30.11.2014 tarihli bilançoya göre alınan raporda aktifler toplamının 3.939.444,11 TL, pasifler toplamının ise 5.011.442,44 TL olduğu ve şirketin borca batık olduğunu, iyileştirme projesi kapsamında şirketin bir yıllık sürede durumunu düzelteceğini ileri sürerek, iflasın bir yıl süre ile ertelenmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, iddia, müdahil beyanları, dosya kapsamı, kayyım raporları ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davacı şirketin borca batık olduğu ancak verilen iyileştirme projesinin borca batıklıktan kurtarmaya yeterli olmadığı, tedbir kararı verilmesine rağmen yargılama süresince şirketin borçtan kurtulmaya yönelik faaliyette dahi bulunamadığı aksine üretimi durdurduğu, işçileri çıkarmış olduğu gerekçesiyle, şirketin iflasına karar verilmiştir.
Kararı, davacı ve müdahil ... Hır. Market Civ. Paz. Tic. Ltd. Şti. vekilleri temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı ve müdahil... Hır. Market Civ. Paz. Tic. Ltd. Şti. vekillerinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı ve müdahil ... Hır. Market Civ. Paz. Tic. Ltd. Şti. vekillerinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harçlarının temyiz edenlerden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları