Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8566 E. , 2017/1022 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8566 E. , 2017/1022 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8566 E. , 2017/1022 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Davacılar tarafından açılan iflasın ertelenmesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar ve müdahil ... vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkili şirketlerden ... İplik A.Ş.'nin iplik boyahanesi olarak faaliyet gösterdiklerini, ham ipliğin müşterilerden alınan siparişler doğrultusunda boyanarak yurt içi ve yurt dışına satışının yapıldığını, diğer şirket ... Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ise ...'ya büyük çoğunlukla ... olmak üzere bayan triko imalatı ve ihracatı yaptığını, müvekkili şirketlerin markalarını özenle kullandığını, şirketlerin iflasının ertelenmesine karar verilmesi halinde tüm borçların alacaklılara ödenebileceğini, müvekkili şirketlerin güçlü yönlerini zayıf yönlerine kıyasla daha fazla olduğunu, iyileştirme projelerinin gerçekleştirilmesinin mümkün bulunduğunu ileri sürerek, iflasın ertelenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece iddia, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, şirketlerin borca batık olduğu, iyileştirme projesinde öngörülen hedeflere ulaşılamadığı, borç ödemesi yapılamadığı gibi mevcut borçların arttığı, bu kapsamda iyileştirme projesinin samimi olmadığı, şirketlerin borca batıklıktan kurtulma ve iyileşme ümidinin bulunmadığı gerekçeleriyle, iflas erteleme taleplerinin reddine, her iki şirketin iflasına karar verilmiştir.
Kararı, davacılar ve müdahil ... A.Ş. vekilleri temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacılar ve müdahil ... A.Ş. vekillerinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacılar ve müdahil ... A.Ş. vekillerinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harçlarının temyiz edenlerden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları