Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8521 E. , 2017/1153 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8521 E. , 2017/1153 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515714
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8521 E. , 2017/1153 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalılar vekilince duruşmasız, davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı kooperatif vekili avukat ... gelmiş, diğer taraflardan gelen olmadığından onların yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, davalı arsa sahipleri ile dava dışı Cemal Korkmaz arasında 13.07.1995 tarihli imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin yüklenici tarafından müvekkiline devredildiğini, sözleşme uyarınca müvekkilinin arsa sahiplerine düşecek olan B bloğu tamamen bitirdiğini, üyeleriyle yaşadığı sorunlar nedeniyle kendisine ait binayı tamamlayamayan müvekkilinin binayı tamamlamak istediğinde müvekkiline ait birçok bağımsız bölümün davalı şirket adına devredildiğini tespit ettiğini, yaptığı harcama miktarı ve müvekkiline düşecek arsa payı bedelinin değişik iş dosyasında belirlendiğini ileri sürerek, A blokta bulunan tüm tapuların iptali ile müvekkili adına tesciline, mümkün olmaması halinde şimdilik 1.000.000,00 TL'nin davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekili, müvekkillerine husumete yöneltilemeyeceğini, sözleşmeye uygun olarak inşaatın tamamlanıp teslim edilmediğini, müvekkillerinin 12.09.2008 tarihli ihtarname ile sözleşmeyi feshettiklerini, inşaatta eksiklik ve imara aykırılık olduğunu, davacı taleplerinin zamanaşımına uğradığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, dosya kapsamı ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; tarafların arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre anlaştıkları, davacının davalı arsa sahiplerine ait B blokta imalatlar yaptığı, kendisine düşecek A bloktaki imalatların çok az olduğu, sözleşmenin süresinde ve usulüne uygun şekilde yerine getirilmediğinden sözleşmenin feshine dair verilen kararın kesinleştiği, arsa sahiplerine ait B blokta yapılan imalat bedellerinin 932.064,00 TL olduğu, bu blokta davacı yükleniciye verilen iki adet bağımsız bölümün toplam 220.000,00 TL olduğu, yapıldı kabul edilen asansör firmasına 24.000,00 TL borç bulunduğu, davacı yükleniciye makbuzlar karşılığı 2.337,00 TL ödendiği, projeye aykırı yapı nedeniyle Belediyeye 43.426,00 TL idari para cezası ödendiği ve ..... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2008/360 E. sayılı dosyasında tespit edilen 54.000,00 TL'lik B blokta eksik imalat bedelinin olduğu, bu miktarların imalat bedelinden mahsup edildiği ve yıkım bedeli olan 42.244,00 TL eklenmek suretiyle bulunan rakamın 630.545,00 TL olduğu hesaplandığından ayrıca ek rapor alınmasına gerek görülmediği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile 630.545,00 TL tazminatın davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.
Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.
1- Davalı .... Ekip. Eml. İnş. Tur. Mob. Mak. Tar. Petr. Tek. Tic. ve San. Ltd. Şti. vekilinin temyiz itirazları yönünden;
Davalı şirket vekili Av. ...'e gerekçeli kararın 18.09.2015 tarihinde tebliğ edildiği, bu kararın Av. ... tarafından 15 günlük yasal temyiz süresi geçtikten sonra 19.10.2015 tarihinde temyiz edildiği anlaşılmış olup, süresinden sonra yapılan temyiz isteminin reddi gerekmiştir.
2-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve davalı arsa sahipleri vekilince ileri sürülen temyiz sebeplerine göre, davalı arsa malikleri ve davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde değildir.
3-Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı olarak tapu iptal ve tescil, mümkün olmazsa tazminat istemine ilişkindir.
Davacı yüklenici ile davalı arsa sahipleri arasında imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ..... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 03.02.2012 tarih ve 2010/646 E., 2012/64 K. sayılı ilamı ile geriye etkili feshedilmiş ve karar kesinleşmiştir. Feshin geriye etkili olması durumunda, sözleşme hiç yapılmamış (yok) farzedilerek hüküm doğuracağından taraflar karşılıklı olarak birbirlerine verdiklerini sebepsiz zenginleşme hükümlerince geri alabilir.
Bu durumda mahkemece, uzman bilirkişi kurulu aracılığıyla, davacı yüklenici tarafından gerçekleştirilen imalâtın dava tarihi itibariyle mahalli piyasa rayiçlerine göre bedelinin tespiti ile davacı tarafından satışı gerçekleştirilen iki adet bağımsız bölüm bedeli, makbuz karşılığı ödenen 2.337,00 TL, projeye aykırı yapı nedeniyle Belediyeye ödenen 43.426,00 TL idari para cezasının mahsubu suretiyle hesaplanan imalat bedeline hükmedilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı .... Ekip. Eml. İnş. Tur. Mob. Mak. Tar. Petr. Tek. Tic. ve San. Ltd. Şti. vekilinin temyiz isteminin süre yönünden reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı arsa malikleri vekili ile davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harçların istek halinde temyiz edenlere iadesine, 1.480,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları