Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8507 E. , 2017/1015 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8507 E. , 2017/1015 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 521500
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8507 E. , 2017/1015 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki alacak davasının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı şirket temsilcisi...ve vekili Av. ... ile davacılar vekili Av. ...'ın gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunanların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
-K A R A R-
Davacı vekili, taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince inşaatın 30.12.2009 tarihinde iskânı alınmış şekilde tesliminin kararlaştırıldığını ancak davalı yüklenicinin iskân iznini almadığını ileri sürerek, sözleşmenin 6/2. maddesinde öngörülen 100.000 USD cezai şart karşılığında ıslah yapılarak toplam 155.400.00 TL'nin temerrüt tarihi olan 30.12.2009 tarihinden itibariyle işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkilinin inşaatı süresinden önce tamamlayıp tam ve eksiksiz olarak teslim ettiğini, iskân izninin gecikmesinin müvekkilinden kaynaklanmadığını, .. Belediyesinden kaynaklandığını, ayrıca davacıların teslim sırasında cezai şart haklarını mahfuz tutmaksızın ihtirazi kayıt beyan etmeden inşaatı teslim almaları sebebiyle ifaya ekli cezai şartın istenemeyeceğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, Dairemizin 05.02.2014 tarihli 2013/8101 E., 2014/763 K. sayılı kararı ile talep edilen ifaya ekli cezai şart alacağının sözleşmeyi imzalayan davacı arsa maliklerinin hisseleri oranında hüküm altına alınması gerekirken bu yön gözetilmeden tümünün dava açan arsa maliklerine verilmesi doğru görülmediği gerekçesiyle bozulmuştur. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, teslim olgusunun iskân ruhsatı alınma koşuluna bağlı tutulduğu ve delil sözleşmesi niteliğindeki bu sözleşme hükmü gereğince de teslimin başka bir delille kanıtlanması mümkün olmadığı, davacıların sözleşmede öngörülen ifaya ekli cezai şarta hak kazandıkları, teslim sırasında davacıların ihtirazi kayıt ileri sürmeleri zorunluluğu bulunmadığı gerekçeleriyle, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 1.480,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları