Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8440 E. , 2017/1180 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8440 E. , 2017/1180 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8440 E. , 2017/1180 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil, alacak davalarının bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl ve birleşen 2005/451 E. sayılı davanın kabulüne, birleşen 2010/488 E. sayılı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün asıl ve birleşen 2010/488 E. davada davacılar-birleşen 2005/451 E. davada davalılar vekilince duruşmalı, asıl ve birleşen 2010/488 E. davada davalı-birleşen 2005/451 E. davada davacı vekilince duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacılar-birleşen davada davalılar vekili avukat ... ile davalı birleşen davada davacı şirket vekili avukat ... Çiftçi'nin gelmiş olmalarıyla, duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -

Asıl davada davacı vekili, taraflar arasında imzalanan 09.09.1999 günlü arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince eksik işler bedeli ve gecikme tazminatının tahsilini; birleşen 2005/451 esas sayılı davada davacı vekili, sözleşme gereğince yapı kullanma izni belgesine bağlanan B blok 30 numaralı bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ile müvekkili yüklenici adına tescilini; birleşen 2010/488 esas sayılı davada davacı vekili, bakiye eksik işler bedeli ile gecikme tazminatının tahsilini talep ve dava etmişlerdir.
Mahkemece, bozma ilamına uyularak alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından, tarafların kusuru nedeniyle inşaatın mühürlü kaldığı dönem ve arsa sahiplerince yükleniciye, hakettiği ve ihtar edildiği halde tapu ferağının verilmemesi nedeniyle ifa süresine eklenmesi gereken süre dikkate alınmak suretiyle gecikme tazminatının hesaplanması gerektiği ve yapı kullanma izin belgesinin alındığı gerekçesiyle, asıl davanın kabulüne, birleşen 2010/488 esas sayılı davanın kısmen kabulüne; birleşen 2005/451 esas sayılı davada, diğer davalardaki alacaklar ödendiğinde; B blok 30 numaralı bağımsız bölümün tapu kaydının iptali ile davacı yüklenici adına tesciline karar verilmiştir.
Karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, taraf vekillerinin temyiz itirazlarının reddi ile mahkeme kararının ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harçlarının temyiz edenlerden alınmasına, 1.480,00 TL Yargıtay duruşma vekalet ücretinin davacılar-birleşen davada davalılardan alınarak, davalı- davacı şirkete; 1.480,00 TL Yargıtay duruşma vekalet ücretinin davalı-davacı şirketten alınarak, davacılar-birleşen davada davalılara verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları