Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8439 E. , 2017/1171 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8439 E. , 2017/1171 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8439 E. , 2017/1171 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen alacak davası sonucunda verilen hükmün bozulmasına ilişkin Dairemizin 06.07.2015 gün ve 2014/9557 Esas, 2015/5302 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, müvekkili şirket ile davalı arasında imzalanan ...Su ve Atıksu Projesi, ... Şube Yolu Tahsilatları Yönetim Müşavirlik İşi Sözleşmesi'nin konusunun, kanalizasyon bağlantısı yapılan 7500 binadaki mülk sahiplerinden bedelin tahsil edilmesine yönelik iş ve hizmetleri gerçekleştirmek olduğunu, müvekkilinin edimini yerine getirmesi için gereken adres ve projelerin tesliminin gecikmesi nedeniyle 18 aylık işin 3 yıl sürdüğünü, sözleşme kapsamında olmayan iş ve hizmetlerinde müvekkilinden talep edildiğini, davalının talimatı ile ödeme tebligatlarının postalanmasının durdurulduğunu ve bu nedenle sözleşme süresinin uzamasına yol açan sürenin 13 ay olduğunu, 4248 adet itirazın incelenmesinin müvekkili şirkete yaptırıldığını, 1430 adet binanın terkin işlemlerinin sözleşme kapsamında olmamasına rağmen, davalı idarenin talimatı doğrultusunda müvekkili tarafından yapıldığını, terkin nedeniyle tahsil edilecek bedelin düştüğünü, sözleşmenin davalı tarafından yollanan yazı ile tasfiye edildiğinin bildirildiğini, hem terkin işlemlerinin müvekkiline yaptırılması, hem de terkin nedeniyle tahsil edilecek bedelin düşmesi sonucunda sözleşme koşullarına aykırı olarak müvekkilinin mağdur edildiğini, yani sözleşme şartlarının 4. maddesinde yer alan 1999 fiyatları ile diğer yüklenicilere ödenen 2.500.000.000,00 TL'nin tahsili için gerekli iş ve hizmetlerin müvekkili tarafından yapıldığını, davalıdan kaynaklanan nedenlerle yapılamayan tahsilattan müvekkiline ödenecek yüzdenin şimdilik 10.000,00 TL, terkin nedeniyle ödenmeyen tutar olarak şimdilik 15.000,00 TL, terkin işi için geçen 13 aylık süre için 10.000,00 TL, 34 ay sonra tamamlanan detaylandırmalar nedeniyle 10.000,00 TL, müvekkiline sağlanan 40.000,00 TL avansın geri ödemesinde sözleşmeye aykırı olarak hakedişten fazla kesilen 279,88 TL ve ek işler bedelinin sözleşmeye uygun ödenmemesi nedeniyle 5.000,00 TL olmak üzere şimdilik 60.279,88 TL'nin 09.03.2006 tarihinden itibaren kısa vadeli kredilere uygulanan avans faizi uygulanmak suretiyle tahsiline ve teminat mektubunun kendilerine iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davacı vekili, 26.08.2013 havale tarihli ıslah dilekçesiyle, toplam 1.083.865,42 TL alacağın, asıl davada talep edilen alacağa ilaveten davalı şirketin temerrüde düştüğü tarihten itibaren işleyecek avans faiziyle davalı şirketten tahsilini istemiştir.
Davalı vekili, müvekkili ile davacı arasında yapılan 11.04.2001 tarihli C.65 Atıksu Şube Yolu Tahsilatları ve Müşavirlik Sözleşmesi'nin nihai süre uzatımı son tarihi olan 30.09.2006 tarihi itibariyle davacı taraf ile yapılan sözleşmenin tamamlandığını ve geçici kabul tutanağı düzenlendiğini, avans geri ödemelerinden bakiye kalan 75.017,95 TL alacağın ödenmediğini, yeterli personel çalıştırmaması nedeniyle işlerin geciktiğini, itirazlar nedeniyle metraj düzenlemeleri yapıldığını, bu nedenle sürenin uzadığını, bunun yanında davacının da arazi çalışmalarının yoğunluğunu gerekçe göstererek süre uzatımı talep ettiğini, terkine ilişkin kesinti yapılmadığını savunarak, davanın reddine; karşı dava ile de; sözleşme gereği, davalıya ödenmiş olan avans ödemesinden bakiye 75.017,95 TL'nin 21.04.2008 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle tahsiline karar verilmesini talep ve karşı dava etmiştir.
Karşı davada davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, asıl davanın kısmen kabulü ile, 319.104,20 TL fazla çalışma nedeniyle yapılan ek masraflar, 513.327,36 TL keşif artışı farkı olmak üzere toplam 832.431,56 TL'nin dava tarihinden itibaren değişen oranlarda avans faiziyle davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin talebin reddine; karşı davanın kısmen kabulü ile, 72.111,76 TL'nin temerrüt tarihi 21.04.2008'den itibaren avans faiziyle karşı davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin talebin reddine dair verilen kararın asıl davada davalı-karşı davada davacı idare vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; Dairemiz'in 2014/9557 E., 2015/5302 K. sayılı 06.07.2015 günlü kararı ile ''... sair temyiz itirazlarının reddi ile sözleşmenin ifa süreci içinde 20.11.2003–12.04.2004 ve 07.06.2004–08.02.2005 tarihleri arasında durdurulduğu, bu sebeple gereksiz yere personel çalıştırıldığı ve sair masrafların yapıldığı iddia edilip, uğranılan zararın tazminin istendiği, dosya kapsamına göre anılan tarihler arasında işin durdurulduğu hususunda herhangi bir çekişmenin bulunmadığı, mahkemece yapılması gereken iş, talebe esas dönemler dahilinde davacının başka bir iş yapıp yapmadığı, bu işin durdurulması nedeniyle davacının gereksiz harcamasının olup olmadığı ve dolayısıyla bu nedenle uğramış olduğu zararın davacı defter ve kayıtlarının bu yönden de incelenmek suretiyle tespit edilip, fiili zararın mevcudiyeti halinde sonucuna göre bir hüküm tesisi olduğu'' gerekçesiyle karar bozulmuştur.
Bu defa taraflar vekilleri, karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, taraf vekillerinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 07,80'er TL harç ve takdiren 275,00'er TL para cezasının karar düzeltme isteyenlerden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 19.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları