Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8436 E. , 2017/999 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8436 E. , 2017/999 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515752
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8436 E. , 2017/999 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki rücuen alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı şirket vekili avukat Gürkan Celepçioğlu ile davalı İSKİ vekili avukat ... 'in gelmiş olmalarıyla, duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, davalı taraf ile 03.09.2003- 05.11.2008 tarihleri arasında birbirini takip eden hizmet sözleşmeleri imzaladıklarını, davalı hizmetlerinde çalıştırılan dava dışı ... ,... ... , ... ve... 'nin kıdem ve ihbar tazminatlarının tahsili için açtıkları dava sonucunda kararlaştırılan bedellerin müvekkili ile davalıdan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verildiğini, müvekkili tarafından toplamda 74.725,40 TL işçilik alacaklarının ödendiğini ileri sürerek, ödenen 74.725,40 TL'nin ödeme tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, talebin zamanaşımına uğradığını, taraflar arasında imzalanan sözleşmelerde iş hukukundan kaynaklanan tazminatlardan müvekkilinin sorumlu olacağına ilişkin hüküm bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, düzenlenen sözleşme koşulları ve şartname esasları kapsamında işçilerle ilgili çıkacak hukuki yöndeki tüm sorumluluğun davacı yüklenicide olduğunun belirlenmiş olduğu, davacı şirketin kesinleşen İş Mahkemesi kararlarına dayalı olarak belirlenen işçi alacağının tümünden tek başına sorumlu olduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Mahkemece davanın reddine karar verilmiş ise de, dosyanın incelenmesinde, dava dışı işçilerin İş Mahkemeleri'nde açmış oldukları davalarda davalı... Genel Müdürlüğü'nün münhasıran sorumlu olduğu alacak kalemlerine karar verildiği, anılan alacaklar yönünden davacının sorumlu olmadığı gözetilerek, bu miktarlar yönünden rücu hakkı olduğu kabul edilerek, bu miktarlara ilişkin talebin kabulü yerine yazılı gerekçelerle rücu hakkı olmadığı ve talebin tümünden sorumlu olduğu gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 1.480,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları