Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8425 E. , 2017/997 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8425 E. , 2017/997 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8425 E. , 2017/997 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki rücuen alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı avukat... ile davalı vekili avukat ...in gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- KARAR -

Davacı vekili, davalı taraf ile 03.09.2003- 05.11.2008 tarihleri arasında birbirini takip eden hizmet sözleşmeleri imzaladıklarını, davalı hizmetlerinde çalıştırılan dava dışı..., ...,...ve ...nın kıdem ve ihbar tazminatlarının tahsili için açtıkları dava sonucunda kararlaştırılan bedellerin müvekkili ile davalıdan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verildiğini, müvekkili tarafından toplamda 27.709,48 TL işçilik alacaklarının ödendiğini ileri sürerek, ödenen 27.709,48 TL'nin ödeme tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, talebin zamanaşımına uğradığını, taraflar arasında imzalanan sözleşmelerde iş hukukundan kaynaklanan tazminatlardan müvekkilinin sorumlu olacağına ilişkin hüküm bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, düzenlenen sözleşme koşulları ve şartname esasları kapsamında işçilerle ilgili çıkacak hukuki yöndeki sorumluluklarda tüm sorumluluğun davacı yüklenicide olduğu, davacı şirketin kesinleşen İş Mahkemesi kararlarına dayalı olarak belirlenen işçi alacağının tümünden tek başına sorumlu olduğu, sulh ve ibra sözleşmesi kapsamında dava dışı işçilere ödenen miktar yönünden müşterek ve müteselsil esaslarına dayalı davalı kurumdan talep hakkı bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 1.480,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları