Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8423 E. , 2017/984 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8423 E. , 2017/984 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8423 E. , 2017/984 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : Asliye Ticaret Mahkemesi


Taraflar ...ındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili Av. ... ile davalı vekili Av....'ın gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı uyarınca 20 ayrı dağıtım bölgesi oluşturularak hisselerinin tamamamı ...'a ait 20 ayrı şirket kurulduğunu, bunlardan birinin de ... Elekrik Dağıtım A.Ş. olduğunu, bu şirket ile ... ...ında 24.07.2006 tarihli İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi imzalandığını, ... Elektrik Dağıtım A.Ş'nin hisseleri ...'a ait olmak üzere 2013 yılı Haziran ayına kadar faaliyet gösterdiğini, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı ihale sonucu hisselerinin tamamının Doğu ... Elektrik Yatırım A.Ş'ye satıldığını, bu şirket ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ...ında 28.06.2013 tarihinde Hisse Satış Sözleşmesi imzalandığını, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin 7.4. maddesi uyarınca dağıtım faaliyetinin ... tarafından yürütüldüğü döneme ait iş ve işlemlerin sorumluluğunun ...'a ait olduğunu, 03.08.2005 tarihinde ... ili, ... ilçesi, .... köyü yakınlarında hayvan otlatan dava dışı... ve... isimli kişilerin yere çok yaklaşmış yüksek gerilim hattı tellerine başlarını vurarak yaralandıklarını, adı geçen kişilerin tazminat davası açtıklarını, davanın kabul edildiğini ve kararın kesinleştiğini, 15.240,00 TL'nin icra tehdidi sonucu müvekkilince ödenmek zorunda kalındığını, sözleşmenin anılan maddesi uyarınca müvekkilinin ödediği miktarı davalıya rücu hakkı bulunduğunu ileri sürerek, 15.240,00 TL'nin ödeme tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş etmiştir.
Davalı vekili, talebin zamanaşımına uğradığını, özelleştirme sırasında bilanço düzenlemesi yapıldığını, devre esas bilanço düzenlemesinden önce bitmiş ve neticelenmiş her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun ihaleyi alan şirkete ait olduğunu, davalının gerek Hisse Satış Sözleşmesi'nin 9.3 ve 9.4. maddelerine gerekse İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi'nin 18.6 maddesi uyarınca müvekkilinden hak talep edemeyeceğini, davacının İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi'nin 7.1, 7.2 ve 7.3. maddelerine göre dava ve icra takibini ...'a bildirmekle yükümlü olduğunu, ancak bu yükümlülüğü yerine getirmediğini, bu nedenle faiz talep hakkı olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; dava dışı...'nın davalı kuruma ait yüksek gerilim hattının yere 1 metre mesafeden daha aşağı sarkması nedeniyle tele çarparak elektrik akımına kapılması sonucu yaralandığı, açtığı dava sonunda
tazminata hükmedildiği, tazminat miktarının icra takibine konulduğu, davacı tarafça 12.09.2011 tarihinde, 15.240,00 TL ödeme yapıldığı, davacı şirketin, 24.07.2006 tarihli İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi'nin 7.4 ve 7.6. maddeleri uyarınca davalıya rücu talebinde bulunabileceği, anılan maddelerde dağıtım faaliyetlerinin ... tarafından yürütüldüğü dönemde bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen her türlü iş ve işlemlerin bütün sorumluluğunun ...'a ait olduğunun düzenlendiği, dava dışı ... ... Enerji Yatırımları A.Ş. ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ...ında imzalanan 28.06.2013 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi'nin 9.3 ve 9.4. maddelerinin ve özelleştirmeye ilişkin ihale şartnamesinin 22. maddesinin davacının rücu hakkını ...'a karşı ileri sürmesine engel oluşturmadığı, zira bu sözleşmenin 9.4. maddesinde, alıcının ihale konusu hisseleri devraldığı tarihten önceki döneme ilişkin olarak işletme hakkı devir sözleşmesindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla şirkette yapılmış olan her türlü işlemden kaynaklanan borç yükümlülüklerinden kayıtlara intikal etmemiş olsa dahi şirketin sorumlu olduğunun düzenlendiği, bu düzenlemede yer alan "işletme hakkı devir sözleşmesindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla" ifadesi nedeniyle İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi'nin yürürlükte olduğu ve 28.06.2013 tarihli Hissse Satış Sözleşmesi'nin dava konusu olaya uygulanamayacağı, davacının rücu hakkını engellemeyeceği, davalının haksız fiil tarihi itibariyle temerrüde düştüğü, davacının ödeme tarihinden itibaren avans faizi talep hakkı bulunduğu gerekçesiyle, davanın kabulü ile 15.240,00 TL'nin ödeme tarihinden itibaren avans faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 1.480,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları