Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8317 E. , 2017/1213 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8317 E. , 2017/1213 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8317 E. , 2017/1213 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

-KARAR-

Dava, kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takip sebebiyle iflasın açılması istemine ilişkindir. HMK'nın 46. maddesi uyarınca işbu davanın açılabilmesi için vekilin vekaletnamesinde özel yetkisi bulunması gerekmektedir. Düzenleme gereğince, özel vekaletname bir dava şartıdır. Kural olarak, dava şartlarının bulunmaması halinde davanın usulden reddi gerekir. Ne var ki, dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için kesin önel verilmesi, bu önel içinde noksanlığın giderilmemesi halinde davanın dava şartı yokluğundan reddi gerekir. (HMK 115/2. madde) Eldeki olayda, vekaletnamede özel yetki bulunmaması hali, tamamlanabilir bir eksiklik olduğuna göre; mahkemece davacıya HMK'nın 74. maddesine uygun vekaletname ibraz etmesi için kesin önel verilerek eksikliğin tamamlanması açısından dosyanın yerel mahkemesine iadesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 24.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları