Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8271 E. , 2017/1027 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8271 E. , 2017/1027 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 515829
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8271 E. , 2017/1027 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün taraf vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vekili Av. ... geldi, davacı taraftan gelen olmadığından onun yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, müvekkilinin 41668 ada 2 parselde kayıtlı 460/1008 hissesi nedeniyle aynı yerde kain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parselleri de kapsayan ... 6. Noterliği'nin 29.07.2005 tarihli asıl ve ek sözleşmeleri ile davalının arsa payı karşılığı inşaat yapımını üstlendiğini, binanın ortak yerler ve bağımsız bölümlerinin sözleşmelerde yer alan koşullarda inşa edilmediğini, eksik ve ayıplı imal edildiğini ve sözleşmeye uygun olarak tamamlanarak teslim edilmediğini, sözleşmede açıkça müvekkiline A ve B bloklarda, 3. kata tekabül eden bağımsız bölümlerden güney cepheli iki adet bağımsız bölüm teslim edileceğinin kararlaştırılmasına rağmen, davalı tarafından müvekkiline güney cepheli bağımsız bölüm tahsis edilmeyerek sözleşme hükmünün ihlâl edildiğini, davalıya şifahi ve yazılı tüm uyarıların sonuç vermemesi üzerine ... 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2011/173 D.İş sayılı dosyasında tespit yaptırıldığını ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, davacıya güney cepheli daire teslim edilmemesi nedeniyle 12 no'lu dairenin değer farkı olarak 15.000,00 TL, sözleşmede yer aldığı halde davacının kendi adına olan dairelerdeki imalatları nedeniyle oluşan farkın bağımsız bölümlerdeki eksik ve ayıplar karşılığı 4.000,00 TL, binanın ortak yerlerindeki eksik ve ayıplar karşılığı 1.000,00 TL, davacıya verilmesi gereken bağımsız bölümlerin süresinde teslim edilmemiş olmasından dolayı uğradığı zararlara karşılık 4.000,00 TL, %50 paylaşım esasına uyulmaması sonucu davacıya kazandırılmayan inşaat hakkı ile artık hissenin değerlendirildiği 3 no'lu dairenin değer düşüklüğüne karşılık 1.000,00 TL, davalının yükümlülüğünde olup davacı tarafından itirazi kayıtla ödenen aidat bedellerine karşılık 1.000,00 TL olmak üzere şimdilik 26.000,00 TL'nin ve tespit dosyası masraflarının teslim tarihi olan 01.05.2010 tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, yargılama sırasında eksik ve ayıplı işlerden dolayı talebini 20.000,00 TL olarak ıslah etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamına göre; davacıya B blok 3. katta 10 no'lu daire, 12 no'lu daire ve 3 no'lu dairenin 53/170 payının verildiği, davacıya isabet eden üç dairedeki eksik ve ayıplı işler miktarının 15.071,00 TL olduğunun bilirkişi raporlarıyla sabit olduğu, davacının kira alacağı istemi yönünden; davalının üstlenmiş olduğu işi süresinden önce bitirerek 06.10.2009 tarihinde yapı kullanma izin belgesi aldığı, yine davacıya, dairelerini teslim alması için ihtar çekilmesine rağmen
dairelerin davacı tarafından teslim alınmadığı, davacıya B blok 12 no'lu daire verilmiş ise de, davacının kabul etmemesi üzerine B blok 11 no'lu dairenin davalı tarafından teklif edildiği, buna rağmen davacının bu teklifi de kabul etmediği, bu itibarla davalının geç teslimden ve cephe farkından kaynaklı tazminat istemleri yönünden kusurunun bulunmadığı, davacının kat mülkiyeti kanununa göre aidat ödeme borcunun kendi sorumluluğunda olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile eksik ve kusurlu işlerden dolayı 15.071,00 TL ile ortak yerlerdeki eksik ve kusurlu işler için 825,56 TL olmak üzere toplam 15.896,56 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ilişkin istemlerin reddine karar verilmiştir.
Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, taraf vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2- Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı tazminat istemine ilişkindir. Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerden davalı yüklenicinin bir kısım imalatları eksik ve ayıplı olarak yerine getirdiği ve bu hâliyle arsa sahibi davacının sözleşme gereği hak ettiği bağımsız bölümleri eksik ve ayıplı imalatlarıyla teslim alamayacağı gözetilerek sözleşmeye uygun teslim olmadığından mahkemece davacının kira kaybı tazminatının reddine karar verilmesi doğru olmamıştır. Bunun yanında, taraflar arasındaki sözleşme gereği arsa sahibi davacıya A ve B bloklarda 3. katta güney cepheli iki adet bağımsız bölüm verileceği kararlaştırılmış olup, davalı yüklenici tarafından teklif edilen B blok 11 no'lu dairenin güney cepheli olup olmadığı ve sözleşmedeki şartları sağlayıp sağlamadığı hususu netleştirilmeden davacının değer kaybı istemi yönünden de red kararı verilmiştir. Mahkemece, davaya konu taşınmaz başında keşif yapılarak davacıya sözleşmeye uygun daire verilip verilmediği, davalı yüklenici tarafından teklif edilen B blok 11 no'lu dairenin sözleşmedeki şartları sağlayıp sağlamadığı teknik bilirkişiler marifetiyle tespit edilip oluşacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gereklidir.
Yine, davacı eksik ve ayıplı işlerden dolayı tazminat talebini yargılama sırasında ıslah etmiş olup, mahkemece ıslah edilen miktara ıslah tarihinden itibaren faiz uygulanması gerekirken, hükmedilen bedelin tamamına dava tarihinden itibaren faiz uygulanması da hatalı olmuştur.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, taraf vekillerinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, taraf vekillerinin diğer temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, taraflar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harçların istek halinde temyiz edenlere iadesine, 1.480,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları