Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/8001 E. , 2017/1165 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/8001 E. , 2017/1165 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/8001 E. , 2017/1165 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki ihraç kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, davalı kooperatifçe 21.05.2012 tarihli ihraç kararının müvekkili Almanya'da ikamet etmesine rağmen müvekkilinin adresi olmayan yere gönderildiğini, müvekkilinin ihraca ilişkin kararı haricen öğrendiğini, ihracı gerektiren borcu olmadığını, ihracın emredici hükümlere aykırı olduğunu ileri sürerek, ihraç kararının iptalini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, dosya kapsamı ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davalı kooperatifin davacıya ihraç kararına dayanak ihtarnameleri usulüne uygun tebliğ ettiğini ispatlayamadığı, kanuna göre ikinci ihtarnamede bir aylık süre verilmesi gerektiği, davalı kooperatifin 25.05.2012 tarih 2012/27 karar sayılı kararına göre 07.05.2012 tarihli ihtarnamede verilen sürenin 30 gün olduğu, Mayıs ayının 31 gün çekmesi nedeniyle bu durumun davacının aleyhine bir sonuç oluşturduğu, dolayısıyla verilen sürenin kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle, davanın kabulü ile ihraç kararının iptaline karar verilmiştir. Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları