Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/7894 E. , 2017/1149 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/7894 E. , 2017/1149 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/7894 E. , 2017/1149 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 09.07.2015 gün ve 2014/4853 Esas, 2015/5357 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalılar .... A.Ş. ve .... A.Ş. vekilleri tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -

Davacı vekili, davalı arsa sahibi ile davacı arasında arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, davacının edimlerini yerine getirdiğini, ancak sözleşme gereğince davacıya ait olması gereken bağımsız bölümlere, davalı arsa sahibinin borçları nedeniyle diğer davalıların ihtiyati haciz koydurduğunu ileri sürerek, dava konusu bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarının iptali ile davacı adına tescilini, hacizlerin kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.
Davalılar vekilleri, sözleşmenin tapuya şerh edilmediğini, tapu kaydının arsa sahibi üzerinde olduğunu, davalıların iyiniyetli olup, tapuya güven ilkesinden yararlandıklarını savunarak, davanın reddini istemişlerdir.
Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre, davalılardan .... AŞ.'nin sözleşmeden haberi olduğu, iyiniyetli olduğundan sözedilemeyeceği, diğer davalı ...Ş. iyiniyetli olsa dahi, davacı edimlerini yerine getirmekle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereği tapuyu hakettiği ve bağımsız bölümlerin mülkiyetini kazandığından, hacizlerin davacı yönünden hüküm ifade etmeyeceği gerekçesiyle, davanın kabulüne dair verilen karar, davalılar .... A.Ş. ve ..... A.Ş. vekillerinin temyizi üzerine, Dairemizin 09.07.2015 tarih ve 2014/4853 E., 2015/5357 K. sayılı ilamıyla mahkeme kararı onanmıştır.
Davalılar .... A.Ş. ve .... A.Ş. vekilleri, bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuşlardır.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalılar .... A.Ş. ve .... A.Ş. vekillerinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80'er TL harç ve takdiren 275,00'şer TL para cezasının karar düzeltme isteyenlerden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 17.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları