Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/7641 E. , 2017/1063 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/7641 E. , 2017/1063 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/7641 E. , 2017/1063 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen sözleşmenin iptali, tazminat ve sözleşmenin geriye etkili olarak feshi davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 19.03.2015 gün ve 2014/3647 Esas, 2015/1720 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi asıl davada davalı kooperatif vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Asıl davada davacılar vekili, müvekkilleri ile ... İnş. Tic. Tur. Ltd. Şti. arasında 26.06.1997 tarihinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi ve 19.08.1997 tarihli ek sözleşme imzalandığını, adı geçen yüklenici şirketin bu sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini 17.04.1998 tarihinde davalı kooperatife devrettiğini, sözleşmede inşaat süresinin 3 yıl olarak kararlaştırıldığını, ancak davalı kooperatifin 7184 ada 30 no'lu parsel üzerindeki inşaatın kaba işini bitirerek 2001 yılında inşaat faaliyetlerine son verdiğini, 7800 ada 27 no'lu parselde ise hiç bir iş yapılmadığını, 7184 ada 30 no'lu parsel üzerindeki bloklardan birinin müvekkilleri tarafından tamamlandığını ve içlerine oturulduğunu, diğer bloğun da kooperatif tarafından tamamlandığını, davalı kooperatifin bu bloklarda sözde kendisine düşen 10 daire ve 1 adet dükkanı kiraya verdiğini, bu blokların yapı ruhsatının bulunmadığını, aradan geçen 8-9 yıllık sürede işin ifa edilmediğini, müvekkillerinin bu nedenle büyük zarara uğradığını ileri sürerek, taraflar arasındaki 26.06.1997 ve 19.08.1997 tarihli sözleşmelerin geriye etkili olarak feshini, davalı kooperatifin bağımsız bölümlere yönelik müdahelesinin men'ini ve fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 140.000,00 TL menfi zararın davalıdan tazminini talep ve dava etmiştir.
Asıl davada davalı kooperatif vekili, 7184 ada 30 parsel üzerindeki blokların tamamlanıp arsa sahiplerine teslim edildiğini, fakat genel iskânın alınması için müvekkiline vekalet verilmediğini, 7800 ada 27 no'lu parsel üzerindeki eski yapılar arsa sahipleri tarafından yıkılması gerekirken yıkılmadığından bu parsel üzerinde inşaata başlanılamadığını, bu hususlarda arsa sahiplerine ihtarlar çekildiğini ancak arsa sahiplerinin yükümlülüklerini yerine getirmediklerini savunarak, davanın reddini istemiştir.
Birleşen davada davacılar vekili, davalı ... İnş. Tic. Tur. Ltd. Şti.'nin 26.06.1997 ve 19.08.1997 tarihli sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini asıl davada davalı S.S. Akdeniz Uyum Konut Yapı Kooperatifi'ne devrettiğini, asıl davada belirtilen gerekçelerle davalı şirkete de husumet yöneltilmesi gerektiğini ileri sürerek, 26.06.1997 ve 19.08.1997 tarihli sözleşmelerin geriye etkili olarak feshini talep ve dava etmiştir.
Birleşen davada davalı ... İnş. Tic. Turz. Ltd. Şti. davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; asıl davada davalı kooperatifçe 7814 ada 30 parseldeki A bloğun %98, B bloğun ise %63 oranında tamamlandığı, 7800 ada 27 no'lu parsel için ise ruhsat alınmadığı gibi bu parselde herhangi bir imalat da yapılmadığı, her iki parseldeki yapılan toplam işin %23,88 seviyesinde olduğu, 7814 ada 30 parseldeki bloklar için inşaat ruhsatı alınıp alınamadığının tespit edilemediği, ancak bu parsel için ruhsat alınmış olsa dahi diğer parselde ruhsat alınmadığı ve inşaata başlanmadığı, oysaki sözleşme gereğince tevhit tarihinden itibaren 4 ay içerisinde inşaat ruhsatlarının alınması gerektiği, davalı kooperatif 7800 ada 27 no'lu parsel üzerindeki iki adet eski yapının arsa sahipleri tarafından yıkılmadığını ve 2007 yılında bu yönde çekilen ihtarlara cevap verilmediğini savunmuş ise de, sözleşmede kararlaştırılan 3 yıllık süresi içerisinde işin ifa edilmediği, 2001 yılından sonra inşaata ara verildiği, arsa sahiplerinin kendilerine düşen bloktaki eksiklikleri kendilerinin tamamladığı, davalı kooperatifin 2007 yılına kadar bu hususta çektiği bir ihtar bulunmadığı, inşaat ruhsatını almadığı, bu itibarla davalı kooperatifin 7800 ada 27 no'lu parsel üzerindeki eski yapılar nedeniyle bu parsel üzerindeki işe başlayamadığı yönündeki savunmasının yerinde olmadığı, yapılan işin seviyesi itibariyle sözleşmenin geriye etkili feshi koşullarının oluştuğu, 7814 ada 30 parseldeki A ve B blokların ruhsatlı olup olmadığı saptanamamış ise de, kooperatifin imalat bedeli için açacağı davada bu hususun ayrıca inceleneceği, asıl davada davacı tarafın tazminat talebini atiye bıraktığı ve sözleşmenin feshi talebi hakkında karar verilip kesinleşmeden el atmanın önlenmesi istenemeyeceğinden bu yöndeki davanın da zamansız açıldığı gerekçesiyle, davacılar tarafından davalılar aleyhine açılan sözleşmenin geriye etkili feshi davasının kabulü ile 26.06.1997 ve 19.08.1997 tarihli sözleşmelerin geriye etkili olarak feshine, asıl davada davalı kooperatif aleyhine açılan tazminat davası atiye bırakıldığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, el atmanın önlenmesi davasının da reddine dair verilen karar, asıl davada davalı kooperatif vekilinin temyizi üzerine Dairemiz'in 19.03.2015 tarih ve 2014/3647 esas, 2015/1720 karar sayılı ilamı ile onanmıştır.
Bu kez, asıl davada davalı kooperatif vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl davada davalı kooperatif vekilinin karar düzeltme isteminin REDDİNE, 7,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 06.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları