Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/7561 E. , 2017/1057 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/7561 E. , 2017/1057 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/7561 E. , 2017/1057 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hüküm, asıl ve birleşen davada davalı ... İnş. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. vekilince temyiz edilmiştir. Mahkemece 30.06.2015 tarihli Ek Kararla temyiz isteminin reddine karar verilmiş olup, ek kararın süresi içinde asıl ve birleşen davada davalı ... İnş. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Mahkemece, davanın kabulü ile sözleşmelerin ileri etkili feshine dair verilen karar, davalı ... İnş. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmiş; temyiz harcının tamamlanması için davalı vekiline gönderilen muhtıraya rağmen harç yatırılmadığından 30.06.2015 günlü ek karar ile temyiz edilmemiş sayılmasına karar verilmiştir.
Ek karar, asıl ve birleşen davada davalı ... İnş. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere göre, asıl ve birleşen davada davalı ... İnş. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, asıl ve birleşen davada davalı ... İnş. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları