Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/7500 E. , 2017/1178 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/7500 E. , 2017/1178 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/7500 E. , 2017/1178 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi


Davacı tarafından açılan iflasın ertelenmesi davası sonucunda verilen hükme yönelik temyiz isteminin süre yönünden reddine ilişkin Dairemizin 05.06.2015 gün ve 4457 Esas, 4326 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi müdahil T. ... A.Ş. vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.

- KARAR -

Davacı vekili, müvekkili şirketin her türlü büyükbaş hayvan kemiğinin işlenerek değerlendirilmesi ve elde edilen kemik unu ve yağı gibi ürünlerin muhtelif sanayi dallarına hammadde olarak verilmesi işini yaptığını, şirketin gelinen süreçte borca batık duruma düştüğünü, iyileştirme projesi kapsamında borca batıklıktan kurtulabileceğini ileri sürerek, iflasın ertelenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Müdahiller vekilleri, davanın reddini istemişlerdir.
Mahkemece iddia, müdahil beyanları, kayyım ve bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamından; borca batık olan ve sermaye artırımını gerçekleştiren davacı şirketin iyileştirme projesindeki hedeflere varabileceği, borçların ödenebileceği, şirketin iyileştirme tedbirlerini gerçekleştirmeye ehil olduğu ve bu itibarla, iyileştirme projesinin ciddi, inandırıcı ve iyiniyetli bulduğu gerekçesiyle iflasının bir yıl süreyle ertelenmesine dair verilen kararın Müdahil ... A.Ş. vekilince temyizi sonucu Dairemizin 05.06.2015 tarih ve 2015/4457 E., 4326 K. sayılı ilamıyla; süresinde olmayan temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.
Müdahil ... A.Ş. vekili bu defa karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
Gerekçeli kararın müdahil Türkiye ...A.Ş. vekiline 26.03.2015 tarihinde tebliğ edildiği, temyiz talebinin 03.04.2015 tarihinde yapıldığı dosya içindeki mahkeme ön büro alındı belgesinden görülmüş olup, temyiz isteminin süresinde olduğu anlaşıldığından, Dairemiz'in 05.06.2015 tarih ve 2015/4457 E., 4326 K. sayılı ilamıyla verilen temyiz isteminin süreden reddine dair kararın kaldırılarak temyiz incelemesine geçildi.
1- Dava, iflasın ertelenmesi istemine ilişkindir.
Şirketlerin muamele merkezi ticaret siciline kayıtlı oldukları yerdir. Anasözleşmede geçerli muamele merkezi değişikliği ticaret sicilinde ilan edilmesi ile kesinlik kazanır.
İflas davası veya iflas erteleme talebinde, tacirin muamele merkezinde bulunan asliye ticaret mahkemesi kesin yetkilidir (İİK m. 154/3, TTK m. 5/1).
Somut olayda mahkemece, davacı şirket, ticaret sicil kaydını Kırıkkale ilinden İstanbul-Kartal adresine 26.12.2011 tarihinde taşıdıktan sonra 27.12.2011 tarihinde iflas erteleme talebinde bulunmuş ise de, adres değişikliğinin 30.12.2011 tarihinde ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği anlaşıldığından, dava tarihine göre davanın yetkisiz mahkemede açıldığı gözetilerek mahkemece davanın kesin yetki dava şartı yokluğundan usulden reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
2- Bozma nedenine göre, müdahil ... A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, Dairemiz'in 05.06.2015 tarih ve 2015/4457 E., 4326 K. sayılı ilamıyla temyiz isteminin süreden reddine dair verilen kararın kaldırılmasına, (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün re'sen BOZULMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, Müdahil Halkbank A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, 19.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları