Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/7459 E. , 2017/1251 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/7459 E. , 2017/1251 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/7459 E. , 2017/1251 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, davalı şirkete iki adet ....projesine ilişkin harita mühendislik hizmeti verdiğini, bu hizmete karşılık 12.11.2012 tarihli 021304 no'lu fatura düzenlenerek davalıya tebliğ edildiğini, davalının faturaya itiraz etmediğini, 10.000,00 TL ödeyerek, bakiye 36.020,00 (KDV dahil) TL'nin ödenmediğini, bu nedenle davalı aleyhine ilamsız icra takibi başlattığını, davalının haksız itirazı üzerine takibin durduğunu ileri sürerek, itirazın iptalini, takibin devamını ve % 20'den aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; taraflar arasında sözlü sözleşmenin akdedildiği, davacının davalı şirkete harita mühendislik hizmeti sunduğu, 9 adet 1/2000 ölçekli ve 57 adet 1/1000 ölçekli harita düzenleyerek davalıya teslim ettiği, iş için 39.000,00 TL + KDV ücreti ön görüldüğü, davalının davacıya 10.000,00 TL ödemede bulunduğu, davalının davacıya eksik iş ve işlemler yapması hususunda ihtarat yaptığına ilişkin belge sunmadığı, ayrıca davalının haritalarının onayı için Devlet Su İşlerine başvuru yapmadığı, davacının geriye 36.020,00 TL alacağının kaldığı, davalı tarafından yapılan işin eksik olup olmadığı ve değerinin belirlenmesinin yapılacak yargılama ve değerlendirme sonucu belirleneceğinden davacı lehine icra inkâr tazminatına hükmedilmesine gerek olmadığını belirterek, davanın kabulüne, davalının vaki itirazlarının iptaline, 36.020,00 TL asıl alacağın, 24.01.2013 tarihinden işleyecek reeskont faizi ile birlikte tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları