Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/7363 E. , 2017/1250 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/7363 E. , 2017/1250 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/7363 E. , 2017/1250 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı, davalı ile arasında 30.06.2010 tarihinde revize edilen, sistem kullanım anlaşması bulunduğunu, davalı tarafından 20.11.2013 tarihli yazının ekinde ceza faturası adı altında faturanın gönderildiğini, söz konusu bu faturada belirtilen bedelden borçlu bulunmadıklarını, iddia edilen ihlalin ne şekilde tespit edildiğinin belli olmadığını, ayrıca bu şekilde cezai şartın uygulanabilmesi için sözleşme uyarınca uyarıda bulunması gerektiğini ileri sürerek, borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine göre yani 30.06.2007 tarihli sözleşmenin 10. maddesi, 23.06.2008 tarihli sözleşmenin 16. maddesi uyarınca ihlalin tespit edilmesi halinde öncelikle uyarının yapılacağı, bu uyarı üzerine ihlalin devam etmesi halinde cezai şartın uygulanacağı hükme bağlandığı sözkonusu ihtarın yapılmadığı, bu ihtar yapılmaksızın cezai şartın uygulanmasının mümkün olmadığı, 07.06.2012 tarihli sözleşmenin 9. maddesinde uyarıya ilişkin bir hüküm bulunmadığı, ancak bilirkişi raporunda ve diğer mahkeme kararlarında da açıklandığı üzere, sistemin sağlıklı işleyebilmesi için gerekli teknik değişikliklerin yapılması ve uygulama öncesi bir süre verilmemesi nedeniyle bu madde hükmünün gerekli teknik alt yapı sağlanamadan yürürlüğe girmesinin mümkün bulunmadığı son sözleşmenin 9. maddesi ile önceki sözleşme hükmünün açıkça iptal edilmediği kanaatiyle, davanın kabulüne ve davacının, davalı şirkete dava konusu faturadan dolayı borçlu olmadığının tespitine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava, davacının, davalı ile arasındaki sözleşmeden kaynaklı kesilen ceza faturasının borçlusu olmadığının tespiti istemine ilişkindir
Davacı ile davalı arasında 2010 yılından bu yana devam edegelen Sistem Kullanım Anlaşması akdedilmiş olduğu, davacının 2013/Ekim ayı içerisinde, 07.06.2012 tarihli en son yapılan sözleşmenin 9. maddesindeki ihlali gerçekleştirdiği, bu ihlal için ceza faturası kesildiği, önceki dönem sözleşmelerde uyarı şartının bulunmasına rağmen 07.06.2012 tarihli son sözleşmede uyarı şartının bulunmadığı, ihlalin saptanması halinde ceza kesileceğinin kararlaştırıldığı şeklinde bir düzenlemenin olduğu, ihlalin gerçekleştiği tarihin en son tarihli sözleşmeden sonra gerçekleştiği, davalı idarenin, davalı şirkete uyguladığı ceza yaptırımının sözleşmeye uygun olduğu anlaşılmasına rağmen, davanın reddi gerekirken, yazılı gerekçeler ile kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları