Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/7289 E. , 2017/1177 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/7289 E. , 2017/1177 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/7289 E. , 2017/1177 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasında görülen itirazın kaldırılması ve iflas davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 22.04.2015 gün ve 2093 Esas, 2839 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü.
- KARAR -
Davacı vekili, müvekkilinin kiracısı olan davalı şirketin ihtara rağmen borcunu ödememesi üzerine davalı şirket aleyhine başlatılan iflas takibinin davalının haksız itirazı üzerine durduğunu ileri sürerek, itirazın kaldırılması ve davalı şirketin iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, iflasın üçüncü kişilere zarar vermek amacıyla ileri sürülen kötüniyetli bir talep olduğunu, davacı ile müvekkili şirketin uzun yıllar ...Grup Şirketleri adı altında ticari faaliyet gösterdiğini, davacı şirketin hakim ortağının ... olduğunu, ...'ın aynı zamanda müvekkili davalı şirketin de en büyük hissedarı olduğunu, alacağın aslında davacıya ödendiğini ancak grup şirket olduğundan makbuz alınmadığını, borcun doğduğu tarihlerde davacının iki şirketin de yönetim kurulu başkanı olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece yargılama esnasında verilen depo emrine rağmen borcun yedi gün içerisinde ödenmediği gerekçesiyle, davalının iflasına karar verilmiş, hüküm, davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine Dairemiz'in 22.04.2015 tarih ve 2015/2093 E., 2839 K. sayılı ilamıyla onanmıştır.
Davalı vekili, bu kez karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Davacı vekili, dosya karar düzeltme aşamasındayken 15.09.2015 havale tarihli dilekçesi ile davadan feragat etmiş ise de, İİK'nın 165. maddesi uyarınca iflasa karar verilmesinden sonra iflas davasından feragat edilemeyeceğinden, davalı vekilinin karar düzeltme istemlerinin incelenmesine geçildi.
Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme istemlerinin REDDİNE, 07,80 TL harç ve takdiren 275,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazine'ye gelir kaydedilmesine, 19.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları