Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/7257 E. , 2017/1132 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/7257 E. , 2017/1132 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/7257 E. , 2017/1132 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, müvekkili kooperatifin 29.06.1999 tarihinde kurulduğunu,.... mahallesindeki 893 konutu kaplayan bölgenin tamamının merkezi ısıtma sistemi ile ısınmasını sağladığını,.... Mahallesi.... ada .... parsel zemin kat 2 numarada kayıtlı taşınmazın 24.2.2011 tarihinden 17.4.2012 tarihine kadar davalı bankanın mülkiyetinde kaldığını, ısınma ile sıcak su ihtiyacının davacı kooperatif tarafından karşılandığını, davalı bankanın ortak giderlerden olan ısınma giderine ait 30.3.2011 ile 17.4.2012 tarihleri arasındaki aidatları ödemediğini, alacağın tahsili için .... 15. İcra Müdürlüğü'nün 2013/4122 sayılı takip dosyasında icra takibi başlatıldığını, davalı borçlunun takibe itiraz ederek borcu kabul etmediğini ileri sürerek, itirazın iptaline, takibin devamına ve %20'den az olmamak kaydı ile tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre; ihtilafın davalının malik olduğu dönem için ısınma aidat borcundan sorumlu olup olmadığı hususunda toplandığı, davalı, davacı kooperatifin ortağı olmadığından aidat borcu olmadığını iddia etmiş ise de, kooperatifin sunmuş olduğu hizmetlerden yararlandığı ve durumun aksini iddia etmediği, davalının taşınmaza malik olduğu dönem itibari ile kooperatifin sağlamış olduğu ısınmadan yararlanmış olması nedeni ile ısınmaya ilişkin giderlerden vekaletsiz iş görme hükümleri gereğince TBK'nın 526. maddesi gereğince sorumlu olduğu, ancak, davacı, kooperatif ortağı olmayan davalıdan genel kurul kararlarında kararlaştırılan oran üzerinden faiz alamayacağı, faiz istenebilmesi için davalının temerrüde düşürülmesi gerektiği, TBK'nın 117. maddesinde belirtildiği şekilde davalının temerrüde düşürüldüğüne dair hiç bir belge davacı tarafça icra dosyasına ve dosyaya ibraz edilmediği, bu sebeple işlemiş faizden sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne ve davalının malik olduğu dönemdeki ısınma işleminin karşılığı olan 1.300,00 TL ile ilgili olarak itirazın iptaline, yasal faiz üzerinden itirazın iptali talebinin reddine, kabul edilen dava üzerinden hesaplanan %20 icra inkâr tazminatı 260,00 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, şartları oluşmadığından davalının kötüniyet tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 12.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları