Forum ana sayfa 23. Hukuk Dairesi 2015/7225 E. , 2017/1193 K.

23. Hukuk Dairesi 2015/7225 E. , 2017/1193 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul23. Hukuk Dairesi 2015/7225 E. , 2017/1193 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
- K A R A R -
Davacı vekili, 09.04.2004 tarihli sözleşme gereğince trafo merkezlerinin işletilmesi işinin müvekkilince üstlenildiğini, 5510 sayılı Kanun'un 81/1-ı maddesi gereği davalı tarafından yapılan haksız kesintilerin istirdadını sağlamak için icra takibine başlandığını, davalının takibe haksız itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazının iptali ile takibin devamına ve davalının %20 oranından az olmamak üzere icra inkâr tazminatına mahkumiyetini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın yetki ve esas yönünden reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; 5763 sayılı Kanun'un 24. maddesi ile 5510 sayılı Kanun'nun 81/1. maddesinin (ı) bendi ile işçi çalıştıran lehine, işçilere ait SGK primlerinin %5'lik kısmını ödemeden muaf tuttuğu halde yapılan kesintinin haksız olduğu, gerekçesiyle davanın kabulüne ve icra tazminatına karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, alınması gereken harç peşin olarak yatırıldığından yeniden harç alınmasına yer olmadığına, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 19.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Kararları